Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
ĐIỂM SỐ VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2 NĂM 2017

Nguyễn Thị Hải Liên*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Trong thế giới ngày càng phát triển và đang thay đổi nhanh chóng hằng ngày, việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng làm hài lòng khách hàng là rất quan trọng để đảm bảo thành công lâu dài trong tổ chức. Vì vậy để xây dựng và duy trì "văn hoá chất lượng" là điều kiện tiên quyết để đảm bảo liên tục các dịch vụ có chất lượng. Bệnh viện được xem như một tổ chức cung cấp các dịch vụ sức khỏe cho con người, thế nên việc đánh giá văn hóa chất lượng tại bệnh viện là một vấn đề quan trọng.

Mục tiêu: Đánh giá điểm số văn hóa chất lượng và xác định các yếu tố liên quan đến điểm số văn hóa chất lượng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM – cơ sở 2 năm 2017.

Phương pháp nghiên cứu: Một nghiên cứu cắt ngang mô tả được tiến hành tại bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cơ sở 2 với sự tham gia của 185 nhân viên y tế nhằm xác điểm số văn hóa chất lượng và các yếu tố liên quan tại bệnh viện.

Kết quả: Bộ câu hỏi VHCL khi tiến hành khảo sát tại Bệnh viện Đại học Y Dược – cơ sở 2 có tính tin cậy nội bộ tốt với Alpha tổng là 0,96. Điểm số VHCL trung bình là 2,57 ± 0,83; điểm số riêng về khía cạnh cải tiến chất lượng là ưu tiên đối với tổ chức là 2,65 ± 0,89; Lãnh đạo/Quản lý quan tâm hỗ trợ: 2,60 ± 0,91; Các hoạt động giám sát, kiểm tra: 2,45 ± 0,87; Quy trình cải tiến chất lượng: 2,54 ± 0,98. Có mối liên quan giữa chức vụ với điểm số văn hóa chất lượng tại bệnh viện, cụ thể các đối tượng từ quản lý cấp khoa/phòng trở lên có điểm số cao hơn so với nhân viên, mối liên quan có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Kết luận: Bộ câu hỏi văn hóa chất lượng có tính tin cậy nội bộ tốt, điểm số văn hóa chất lượng bệnh viện đạt 2,57 ± 0,83.

Từ khóa: Văn hóa chất lượng.

ABSTRACT :

Introduction: In the rapidly evolving world and changing rapidly everyday, providing quality products and services that satisfy the customer is critical to ensuring long-term success in the organization. Therefore, building and maintaining "quality culture" is a prerequisite to ensure continuity of quality services. Hospitals are considered as an organization that provides human health services, so evaluating quality culture in hospitals is an important issue.

Objectives: To assess the quality of culture and determine the factors related to quality culture score in University Medical Center HCMC, Branch 2 year 2017.

Methods: A Cross-sectional study was conducted at the University Medical Center HCMC, Branch 2 with the participation of 185 health workers to determine the quality culture and related factors at the hospital.

Results: The Quality culture survey University Medical Center HCMC, Branch 2 had good internal reliability with a total Alpha of 0.96. Average Quality culture survey were 2.57 ± 0.83; Individual quality improvement scores for the organization were 2.65 ± 0.89; Leadership/Management interest support: 2.60 ± 0.91; Supervision and control activities: 2.45 ± 0.87; Quality Improvement Process: 2.54 ± 0.98. There is a relationship between position and quality score in the hospital, specifically the subjects from departmental/departmental management have higher scores than employees, the relationship is statistically significant. with p < 0.05.

Conclusions: The Quality culture survey was of good internal reliability and the hospital quality score was 2.57 ± 0.83.

Keywords: Quality culture.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF