Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
TÌNH HÌNH KLEBSIELLA PNEUMONIAE MANG GEN KHÁNG CARBAPENEM TRÊN BỆNH NHÂN NHI

Bùi Thế Trung*, Trần Thiện Trung**, Nguyễn Tuấn Anh**

TÓM TẮT :

Đặt vn đ: Tỷ lệ đề kháng kháng sinh nhóm carbapenem của Klebsiella pneumoniae ngày càng tăng. Nguyên nhân ch yếu là do vi khuẩn này tiết men carbapenemase. Hai trong s các gen ph biến và quan trng ca men carbapenemase là Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) và New Delhi metallo-β-lactamase (NDM).

Mc tiêu: Xác đnh t l Klebsiella pneumoniae đ kháng kháng sinh mang gen KPC, NDM và mi liên quan vi mt s đc đim lâm sàng khác.

Phương pháp nghiên cu: Nghiên cu mô tả cắt ngang.

Kết qu: Trong 89 mu bnh phm (không lp li) dương tính vi Klebsiella pneumoniae có biu hin kháng trung gian hoc kháng vi mt trong các kháng sinh thuc h carbapenem, t l gen NDM và KPC ln lượt là 37,1% (33/89) và 4,5% (4/89). Không có chng nào mang c 2 gen KPC và NDM. T l Klebsiella pneumoniae mang gen KPC hoc NDM nhiu nht là 64,9% (24/37) bnh phm có ngun gc t đường hô hp dưới. Không có bnh phm nước tiu nào phân lp được Klebsiella pneumoniae mang gen KPC hoc NDM. 100% (37/37) chng Klebsiella pneumoniae mang gen KPC hoc NDM sinh men ESBL và đng thi đ kháng ertapenem, imipenem hoc meropenem.

Kết lun: T l Klebsiella pneumoniae mang gen NDM và KPC ln lượt là 37,1% và 4,5%. Có mi liên h gia t l Klebsiella pneumoniae mang gen KPC và NDM vi kh năng sinh ESBL và s đ kháng ertapenem, imipenem hoc meropenem.

Từ khóa: Klebsiella pneumoniae, carbapenemase, gene kháng carbapenem, KPC, NDM.

ABSTRACT :

Background: Rate of carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae is increasing mainly due to the production of carbapenemase enzymes. Two of the most common and important carbapenemase genes are Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) and New Delhi metallo- β-lactamase (NDM).

Obiectives: To determine the rate of antimicrobial resistant Klebsiella pneumoniae possessing KPC and NDM genes and their relationship with other clinical characteristics.

Methods: A cross-sectional study was carried out.

Results: In non-duplicated 89 specimens positive with carbapenem non-susceptible Klebsiella pneumoniae, the rate of NDM and KPC genes was 37.1% (33/89) and 4.5% (4/89) alternately. There was no isolate carrying both KPC and NDM genes. The highest rate of KPC or NDM producing Klebsiella pneumoniae isolated from the lower respiratory tract was 64.9% (24/37). There was no urine specimen positive with Klebsiella pneumoniae owing KPC or NDM gene. 100% (37/37) of KPC or NDM producing Klebsiella pneumoniae isolates showed positive ESBL and also resistant to ertapenem, imipenem or meropenem.

Conclusions: The rate of Klebsiella pneumoniae producing NDM and KPC was 37.1% and 4.5% correspondingly. There was a correlation between Klebsiella pneumoniae bearing KPC and NDM with ESBL production and the ability of resistance to ertapenem, imipenem or meropenem.

Keywords: Klebsiella pneumoniae, carbapenemase, carbapenem resistant gene, KPC, NDM.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF