Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 6
BIẾN CHỨNG HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHÂN TRÁI VÀ THUYÊN TẮC PHỔI TRONG HỘI CHỨNG MAY-THURNER: TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG, ĐIỀU TRỊ BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH

Huỳnh Văn Ân*, Trần Minh Hiền**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Hội chứng May-Thurner (MTS), còn được gọi là hội chứng chèn ép tĩnh mạch chậu, hội chứng Cockett hoặc hội chứng chèn ép tĩnh mạch chậu-chủ gây ra khi tĩnh mạch chậu chung trái bị chèn bởi động mạch chậu chung phải làm tăng nguy cơ bị HKTMS ở chân trái. Mặc dù tỷ lệ ghi nhận của MTS là tương đối ít, nhưng có khả năng là chưa được phát hiện đầy đủ.

Trường hợp lâm sàng: Bệnh nhân nữ 65 tuổi, nhập bệnh viện Nhân dân Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh từ 06/3 - 04/4/2018. Ở đây, chúng tôi trình bày một trường hợp hội chứng May-Thurner bị sưng, đau chân trái. Với cách tiếp cận chẩn đoán toàn diện, BN được phát hiện bị hội chứng May-Thurner có biến chứng huyết khối tĩnh mạch sâu chân trái và thuyên tắc phổi. Lấy huyết khối bằng phương pháp cơ học thất bại trong việc giải quyết huyết khối. Sau đó bệnh nhân được đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới, đặt thành công stent tĩnh mạch ở vùng bị chèn ép và tiếp tục dùng thuốc kháng đông enoxaparin và dabigatran.

Kết luận: Hội chứng May-Thurner nên được nghi ngờ khi BN có tiền sử bệnh và khám lâm sàng không tương xứng với HKTMS ở một phụ nữ trẻ có phù nề chân trái. Cách tiếp cận nội mạch hiện đang trong quá trình trở thành phương thức điều trị chọn lựa đầu tiên, nhưng điều trị vẫn phải được điều chỉnh cho từng BN, tùy đặc điểm cá nhân và tình trạng lâm sàng của họ.

Từ khóa: Hội chứng May-Thurner, hội chứng chèn ép tĩnh mạch chậu.

ABSTRACT :

Introduction: May-Thurner syndrome (MTS), also known as iliac vein compression syndrome, Cockett syndrome, or iliocaval compression syndrome is caused when the left common iliac vein is compressed by the right common iliac artery, which increases the risk of deep vein thrombosis (DVT) in the left leg. Although the reported incidence of MTS is relatively uncommon, it is likely underreported.

Case presentation: A 65-year-old woman was admitted to Nhan dan Gia Dinh hospital, HCMC from Mars 6 to April 4, 2018. We present a case of MTS with pain and swelling of the left leg. With a comprehensive diagnostic approach, she was found to have May-Thurner syndrome with deep vein thrombosis of the left leg and pulmonary embolism. Mechanical thrombectomy failed to resolve the thrombus. Subsequently the patient underwent inferior vena cava filter placement, successful venous stent placement in the area that was compressed and followed by anticoagulation with enoxaparin and dabigatran.

Conclusions: MTS should be suspected when patient history and physical examination are incompatible with deep vein thrombosis in a young woman with edema of the left lower limb. The endovascular approach is currently in the process of becoming the first line treatment, but treatment must still be tailored to patients, choosing the best option for their individual characteristics and clinical status.

Key words: May-Thurner syndrome, iliac vein compression syndrome.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF