Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 6
KHẢO SÁT HÌNH THÁI TỔN THƯƠNG CỘT SỐNG SAU ĐƠN THUẦN CỦA GÃY MÂM CHÀY

Nguyễn Văn Lộc*, Nguyễn Lê Minh Thống*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Gãy mâm chày tổn thương rất hay gặp tại các khoa Chấn Thương Chỉnh Hình và phân loại Schazker thường được dùng dựa trên hình ảnh X-quang ở hai bình diện. Phân loại này chỉ đề cập đến mâm chày trong và ngoài nhưng không để cập đến tổn thương phần sau của mâm chày. Mục đích của nghiên cứu là đánh giá hình thái tổn thương cột sau của gãy mâm chày.

Phương pháp: Từ tháng 01/2014 – 06/2017 có 200 trường hợp gãy mâm chày tại khoa Chấn Thương Chỉnh Hình bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Kết quả X-quang đủ hai bình diện dùng để phân loại theo Schatzker. Kết quả CT dùng để sử dụng cho phân loại Ba Cột: Cột Trong, Cột Ngoài, Cột Sau. Tổn thương cột sau đơn thuần của gãy mâm chày là mãnh gãy độc lập của cột sau mâm chày.

Kết quả: Số lượng gãy cột sau mâm chày đơn thuần 67/200 trường hợp chiềm tỉ lệ Schazker. Tỉ lệ ở từ thấp đến cao theo phân loại Schatzker II,IV,V,VI lần lượt 21,43%, 31,38%, 36,73%, 53,19%.

Kết luận: Tổn thương cột sau đơn thuần của gãy mâm chày không phải hiếm gặp, đặc biệt trong những tổn thương năng lương cao. Hình ảnh CT rất hữu ích và chính xác cho từng mãnh gãy, phân loại Ba Cột giúp ta hiểu rỏ về hình thái tổn thương, cơ chế chấn thương và hướng tiếp cận mãnh gãy thích hợp.

Từ Khóa: Schazker, Ba Cột, Gãy Cột Sau.

ABSTRACT :

Objectives: Fractures of the tibial plateau are seen fre­quently in orthopedic trauma units and traditionally clas­sified based on two-dimension plain radiographs with the Schatzker Classification system, the most popular. This system focuses on fractures involving the medial and lat­eral plateau but does not comment on fractures that involve the posterior aspect of the tibial plateau. The purpose of this study was to investigate the morphological characteristics of posterior tib­ial plateau fracture.

Methods: Between January 2014 and June 2017, 200 tibial plateau fractures admitted to Orthpeadics Department of Nhan Dan Gia Dinh Hospital. Antero-posterior and lateral plain radiographs were used for Schatzker classification. CT imaging was used to fur­ther classify the fracture types with axial views dividing the plateau into three columns: a lateral, medial, and pos­terior. Posterior tibial plateau fracture (PTPF) was defined as a fracture with an independent fragment of the posterior column.

Results: PTPFs were found in 67 cases and had an inci­dence of 33.5% in this studied population. Except for type III, PTPFs were observed in each type of the Schatzker classification system. The Schatzker type II, IV, V, and VI fractures had increased percentages of PTPFs, with 21.43%, 31.38%, 36.73%, 53.19%.

Conclusions: Fractures of the posterior tibial plateau are not uncommon, especially in high-energy trauma. CT imaging is required to appreciate these fracture patterns, and a three-column classification allows for a better under­standing of the fracture morphology and the injury mecha­nism, which guides surgical management.

Key words: Schatzker, Three – Column, Posterior tibial plateau fracture.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF