Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 3
ÁP DỤNG LIỆU PHÁP HÚT ÁP LỰC ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ ÁP XE CỔ

Ngô Thúc Luân*, Trần Minh Trường*, Trần Anh Bích**, Phạm Hoàng Nam**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả áp dụng liệu pháp hút áp lực âm trong điều trị áp xe cổ tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2018.

Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu mô tả hàng loạt không nhóm chứng. Nghiên cứu 31 trường hợp áp xe cổ áp dụng liệu pháp hút áp lực âm tại khoa Tai Mũi Họng Bệnh viên Chợ Rẫy.

Kết quả: Sau áp dụng liệu pháp hút áp lực âm: cải thiện tính chất nền vết thương, mô hạt tốt (70,9%), không ghi nhận trường hợp nhiễm trùng tại chỗ, giảm số lần thay băng.

Kết luận: Liệu pháp hút áp lực âm rất hữu hiệu trong điều trị áp xe cổ.

Từ khóa: liệu pháp hút áp lực âm, áp xe cổ

ABSTRACT :

Objectives: Evaluate the efficacy of using Vacuum-assisted wound closure (VAC) therapy in deep neck abscesses at Otolaryngology Department – Cho Ray Hospital from September 2017 to September 2018.

Methods: Prospective case series. 31 patients using VAC therapy in treatment neck abscesses at Otolaryngology Department – Cho Ray Hospital.

Results: After using VAC therapy, improvement in viable tissue of the wound was 70.9%. There is no case in local infection. Reducing the number of changing gauzes.

Conclusions: Therapy with VAC. is useful in the treatment of deep neck abscesses.

Keyword: vacuum-assisted wound closure (VAC), neck abscesses

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF