Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 3
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM DI CĂN HẠCH CỔ CỦA UNG THƯ LƯỠI

Trần Minh Tuấn*, Phạm Kiên Hữu*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Di căn hạch cổ là một yếu tố tiên lượng quan trọng nhất trong ung thư lưỡi. Số lượng bệnh nhân phát hiện hạch cổ tại thời điểm chẩn đoán khá cao, tỷ lệ tái phát hạch cổ còn tương đối nhiều, tuy nhiên chưa có nghiên cứu đầy đủ nào về đặc điểm di căn hạch cổ của ung thư lưỡi, đặc biệt theo hệ thống phân loại mới AJCC 8th (American Joint Committee on Cancer) năm 2017.

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm di căn hạch cổ của ung thư lưỡi tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh theo hệ thống phân loại AJCC 8th.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu 37 bệnh nhân ung thư lưỡi khoang miệng có chỉ định phẫu thuật cắt u và nạo vét hạch cổ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01/2015 đến tháng 06/2018.

Kết quả: Độ tuổi mắc ung thư lưỡi từ 18 đến 75 tuổi, trung bình là 50,4. Triệu chứng đầu tiên thường gặp nhất là vết loét lâu lành (60,6%). Tỷ lệ di căn hạch cổ trong ung thư lưỡi là 37,8%, tỷ lệ di căn hạch cổ âm thầm là 30,4%. Hạch cổ di căn có xâm lấn vỏ bao chiếm 28,6%. Tỷ lệ di căn hạch cổ trong ung thư lưỡi phụ thuộc vào chiều sâu xâm lấn của u (p<0,05). Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) về tỷ lệ di căn hạch theo giai đoạn T khi phân chia theo AJCC 8th so với theo AJCC 7th.

Kết luận: Tỷ lệ di căn hạch cổ trong ung thư lưỡi chiếm tỷ lệ khá cao. Hệ thống phân loại theo AJCC 8th giúp tiên lượng chính xác hơn tình trạng di căn hạch cổ của ung thư lưỡi, trong đó chiều sâu xâm lấn u là yếu tố tiên lượng độc lập trong di căn hạch cổ của ung thư lưỡi.

Từ khóa: ung thư lưỡi, di căn hạch cổ, chiều sâu xâm lấn u, di căn hạch cổ âm thầm

ABSTRACT :

Background: Cervical node metastasis is one of the most important prognostic factors of tongue cancer. At presentation, the number of patients had cervical node metastasis was quite high, and the rate of recurrent cervical node metastasis remained high. However, there were very few studies about the patterns of cervical neck metastasis from oral tongue cancer, especially following the 8th edition of the American Joint Committee on Cancer (AJCC) Staging System, which was published in 2017.

Objective: investigate patterns of cervical node metastasis from tongue cancer at University Medical Center of Ho Chi Minh City following the AJCC 8th Staging System.

Method: A retrospective analysis of 37 patients undergoing surgical resection for oral tongue cancer and neck dissection between January 2015 and June 2018 at University Medical Center of Ho Chi Minh City.

Results: The age ranged from 18 to 75 years with a mean age of 50.4 years. The most common symptom was non-healing tongue ulcer (60.6%). Incidence of cervical node metastasis was 37.8% and occult cervical node metastasis was present in 30.4%. Incidence of extranodal extension was about 28.6%. Incidence of cervical node metastasis depended on the depth of tumor invasion (p<0.05). There was a statistically significant difference about incidence of cervical node metastasis which was staged based on the 7th and the 8th editions of AJCC Staging system.

Conclusion: Incidence of cervical node metastasis was quite high. The 8th Edition of the AJCC Staging System was shown to allow a more precise prognosis about incidence of cervical node metastasis of oral tongue cancer, and the depth of invasion was an independent predictor of cervical node metastasis.

Keywords: tongue cancer, cervical node metastasis, depth of invasion, occult cervical node metastasis

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF