Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 3
GÓP PHẦN KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, SIÊU ÂM VÀ GIẢI PHẪU BỆNH HẠCH CỔ Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ GAI VÙNG HỌNG – THANH QUẢN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ 10/2017 ĐẾN 6/2018

Phạm Thái Duy*, Lý Xuân Quang**, Võ Hiếu Bình**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Hiện nay, siêu âm là phương tiện hình ảnh rẻ tiền nhưng lại có thể cung cấp nhiều thông tin hữu ích về tình trạng bệnh lý hạch cổ. Bên cạnh đó, siêu âm là phương tiện hình ảnh không xâm lấn, có thể ứng dụng để theo dõi tình trạng hạch cổ để đánh giá sớm sự di căn hạch trong ung thư vùng họng – thanh quản hoặc đánh giá sự tái phát tại hạch sau các đợt xạ trị hoặc phẫu trị có bảo tồn hạch cổ.

Mục tiêu: Khảo sát hạch cổ trong ung thư biểu mô gai (UTBMG) vùng họng – thanh quản trên lâm sàng, siêu âm và giải phẫu bệnh.

Phương pháp: Cắt ngang mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: Trong 43 trường hợp có 13 trường hợp ung thư cho di căn hạch. Tỉ lệ phát hiện hạch qua khám lâm sàng là 37,2%, trong đó nhóm II chiếm tỉ lệ cao nhất là 75%, nhóm III là 18,7%, nhóm IV là 6,3%. Siêu âm ghi nhận hạch cổ ở 100% trường hợp, kích thước hạch từ 0,5 đến 1cm chiếm tỉ lệ nhiều nhất là 60,4%. Độ nhạy (Sn) = 92,3%; Độ chuyên (Sp) = 76,6%. Giá trị tiên đoán dương (PPV) = 63,2%; Giá trị tiên đoán âm (NPV) = 95,7%.

Kết luận: Siêu âm là phương tiện chẩn đoán hình ảnh đơn giản, có độ nhạy và giá trị tiên đoán âm cao trong chẩn đoán sự di căn hạch cổ ở các bệnh nhân ung thư biểu mô gai vùng họng – thanh quản.

Từ khóa: ung thư biểu mô gai họng – thanh quản, hạch cổ, siêu âm hạch

ABSTRACT :

Backgrounds: Today, sonography is a non – expensive technique can provide us with much useful information about lymph node pathology. Besides, to follow patients with sonography, a non – invasive imaging technique, can help us diagnosis an early metastasis of lymph node or a recurrence after radiation or surgery.

Objectives: To investigate cervical lymph nodes in squamous cell carcinoma of pharynx and larynx in clinical examination, sonography and pathology.

Methods: A cross – sectional study describes case series.

Results: There were 13 cases had metastatic lymph nodes among 43 examined cases. Clinical examination found 37.2% of cases had cervical lymph nodes. Level II was the most common, about 75%, level III was 18.7% and level IV was 6.3%. Lymph nodes were diagnosed in 100% cases on sonography, their sizes were between 0.5 to 1 cm and counted for 60.4%. Sensitivity (Sn) = 92.3%; Specificity = 76.6%. PPV = 63.2%; NPV =95.7%.

Conclusion: Sonography is a simple diagnostic imaging technique with relatively high sensitivity and NPV to diagnose metastatic lymph nodes in squamous cell carcinoma of pharynx and larynx.

Keywords: squamous cell carcinoma of pharynx and larynx, cervical lymph nodes, sonography of lymph nodes

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF