Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 3
GIÁ TRỊ HOẠT ĐỘ ADENOSINE DEAMINASE TRONG ĐÁNH GIÁ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA

Huỳnh Thị Ngọc Ánh*, Võ Nguyên Trung**, Lâm Vĩnh Niên***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Adenosine deaminase được xem là dấu ấn cho tình trạng đề kháng insulin; tuy nhiên chưa có nghiên cứu về giá trị của hoạt độ enzyme này trong hội chứng chuyển hoá.

Mục tiêu: Xác định nồng độ adenosine deaminase ở người mắc hội chứng chuyển hóa so với nhóm người bình thường không có hội chứng chuyển hóa. Tìm hiểu mối liên quan và tương quan giữa hoạt độ adenosine deaminase với các thành tố của hội chứng chuyển hóa.

Phương pháp: 60 bệnh nhân khám sức khỏe có đủ tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng chuyển hóa và 60 người bình thường không có hội chứng chuyển hóa được tiến hành đo hoạt độ adenosine deaminse.

Kết quả: Giá trị của hoạt độ adenosine deaminase của bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa cao hơn so với nhóm chứng. Có mối tương quan thuận của hoạt độ adenosine deaminase với nồng độ triglyceid, glucose, chu vi vòng bụng và có mối tương quan nghịch của hoạt độ adenosine deaminase với nồng độ của HDL-C.

Kết luận: Định lượng hoạt độ adenosine deaminase có thể giúp phát hiện sớm bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa và góp phần ngăn ngừa các biến chứng có thể xảy ra.

Từ khoá: adenosine deaminase, hội chứng chuyển hóa

ABSTRACT :

Background: Adenosine deaminase is a marker for insulin resistance; however, the its value on metabolic syndrome has not been investigated.

Objective: To determine serum adenosine deaminase concentration in people with metabolic syndrome, comparing with the group without metabolic syndrome. We also explore the relationship between the activity of adenosine deaminase and the components of metabolic syndrome.

Methods: 60 outpatients qualified with the criteria for metabolic syndrome and 60 control people were recruited. Blood adenosine deaminase activity was determined.

Result: The level of the adenosine deaminase activity of patients with metabolic syndrome was higher than the control group. There was a positive correlation of adenosine deaminase activity with blood triglyceride and glucose levels, abdominal circumference and negative correlation of adenosine deaminase activity with HDL-C levels.

Conclusion: Determination of adenosine deaminase activity may help to early detect patients with the metabolic syndrome and prevent possible complications.

Key words: adenosine deaminase, metabolic syndrome

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF