Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA PHỤ NỮ ĐÃ KẾT HÔN VỚI PHƯƠNG PHÁP CẤY QUE NGỪA THAI DƯỚI DA TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Phan Thùy Linh*, Trần Thị Tuyết Nga**, Nguyễn Hữu Trung***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Biện pháp tránh thai (BPTT) bằng que cấy dưới da là một trong những BPTT hiện đại với nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, nó cũng có những tác dụng ngoại ý khiến cho một số phụ nữ rút que sớm trước thời hạn đã được nêu lên ở một số nghiên cứu gần đây. Việc phải rút que cấy tránh thai sớm để chuyển sang một BPTT khác gây lãng phí thời gian và tài chính cho người sử dụng. Một trong những nguyên nhân đó là người phụ nữ không được cung cấp đầy đủ thông tin về BPTT mới này. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu kiến thức, thái độ và các yếu tố liên quan của phụ nữ đã kết hôn với phương pháp cấy que ngừa thai dưới da. Từ đó đề xuất những biện pháp giúp phụ nữ hiểu đúng và lựa chọn BPTT phù hợp.

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ phụ nữ có kiến thức đúng, thái độ tích cực và các yếu tố liên quan đến kiến thức đúng và thái độ tích cực của phụ nữ về phương pháp cấy que dưới da tại Bệnh viện Từ Dũ.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 196 phụ nữ đã kết hôn trong độ tuổi 18-49 tại phòng tư vấn khoa Kế Hoạch Hóa Gia Đình Bệnh viện Từ Dũ, được tiến hành từ tháng 04/2018 đến 05//2018. Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn theo bảng câu hỏi soạn sẵn nhằm thu thập các thông tin về đặc điểm xã hội, đặc điểm chu kỳ kinh, những hiểu biết về que cấy và thái độ về BPTT bằng que cấy dưới da.

Kết quả: Tỷ lệ phụ nữ từng nghe về BPTT bằng que cấy dưới da là 71,9%. Phần lớn đối tượng nghiên cứu trả lời gần đúng hai câu hỏi về kiến thức. Tỷ lệ người có thái độ tích cực về BPTT bằng que cấy dưới da là 49,0%. Tỷ lệ người đồng ý tham gia chương trình truyền thông về BPTT bằng que cấy dưới da là 60,7%.

Kết luận: Cần tư vấn kỹ các tác dụng phụ, cũng như thời gian có thể có thai lại sau khi cấy que cũng như lợi ích của BPTT.

Từ khóa: kiến thức, thái độ, que cấy ngừa thai, dưới da, kiểm soát sinh, phụ nữ đã kết hôn, Bệnh viện Từ Dũ

ABSTRACT :

Background: Implanon is a single-rod hormonal implant that contains etonogestrel, one of the modern contraceptive methods with certain pros. Unfortunately, this type of contraception has some side effects lead to early implanon removal. It has been raised in recent studies. Early implant removal cause time as well as money consuming of women. One of the main reasons is that the users get insufficient information about this kind of contraception. This study aimed to figured out how far the women comprehence the implanon. Hence, the study will provide evidence to help women choosing the appropriate contraceptive method.

Objectives: In order to determine the percentage of women with correct knowledge, positive attitudes and the factors related to the correct knowledge and the positive attitude of women on sub- dermal birth control implant method at the Tu Du hospital.

Method: This descriptive cross-sectional study was conducted at the Family Planning Department (FPD) of Tu Du Hospital. From April 2018 to May 2018, a sample of 196 married women of age 18-49 years, who attended FPD center were included in the study. Data was collected through a questionnaire for information on social characteristics, cyclical characteristics, implant knowledge and attitude about sub-dermal birth control implant.

Results: 71.9% of respondents heard about a method of contraception, Sub-dermal Birth Control Implant. The majority of respondents answered almost two questions about knowledge. The positive attitude towards this method is 49%. And 60.7% of participants in the media program on sub-dermal birth control implant method.

Conclusion: The need to advise fully on the side effects of sub-dermal birth control implant, the time can be pregnant after implanting as well as its benefit.

Keywords: knowledge, Attitude, Sub-dermal, Birth control, Implants, Married women, Tu Du hospital


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF