Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG HỐ NAI, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2018

Nguyễn Nguyên Ân*, Nguyễn Thị Thanh Trúc*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Ngày nay, già hóa dân số đang là xu hướng toàn cầu. Việt Nam đã bắt đầu già hóa từ những năm 2011 với tỉ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm 10% dân số. Thêm vào đó, tuổi càng cao thường đi kèm với những gánh nặng về bệnh tật cho nên già hóa dân số là thách thức cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Các nghiên cứu đã cho thấy chất lượng cuộc sống của người cao tuổi nước ta chỉ ở mức trung bình. Vì vậy, chất lượng cuộc sống của người cao tuổi đang là vấn đề cần được quan tâm ở Việt Nam.

Mục tiêu: Xác định điểm số chất lượng cuộc sống của người cao tuổi theo thang đo WHOQoL-OLD của Tổ chức Y tế Thế giới và các yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi ở phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, năm 2018.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang khảo sát 256 người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên thường trú tại phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai từ tháng 4 đến tháng 6, năm 2018 bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn. Nghiên cứu phỏng vấn người cao tuổi bằng bộ câu hỏi soạn sẵn bao gồm những đặc điểm dân số xã hội, các yếu tố về tinh thần, các yếu tố về thể chất và chất lượng cuộc sống.

Kết quả: Trung bình điểm số chất lượng cuộc sống chung của người cao tuổi là 12,8 ± 2,2 điểm. Những yếu tố về tuổi, giới tính, trình độ học vấn, nguồn thu nhập chính, tình trạng hôn nhân, người sống cùng, kinh tế gia đình, tham gia hoạt động xã hội, sự quan tâm của con cháu và loại bảo hiểm y tế đang sử dụng có ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

Kết luận: Người cao tuổi là nữ, tuổi càng cao, hoàn cảnh neo đơn, có trình độ học vấn thấp, mắc bệnh mãn tính, kinh tế gia đình khó khăn, và không nhận được sự quan tâm của con cháu và có điểm số chất lượng cuộc sống thấp hơn những người cao tuổi không có những đặc điểm này.

Từ khoá: chất lượng cuộc sống, người cao tuổi, thang đo WHOQOL-OLD

ABSTRACT :

Background: Nowadays, aging population is a global trend. Vietnam population structure has been aging since 2011 with the percentage of the older people aged 60 and over reached 10% of total population. In addition, the older the more burden of diseases they have, thus aging population is a challenge for all individual, family as well as society. Studies showed that the quality of life of older people in Vietnam is only in the middle range. Therefore, the quality of life of older people is a major concern in Vietnam now.

Objectives: To determine the score of the quality of life of the older people living in Ho Nai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province in 2018 and associated factors.

Methods: We adopted a cross sectional study and interview 256 older people aged 60 and over living in Ho Nai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province from April to June in 2018 by random sampling method. We used structured questionnaires mentioning about social demographic characteristics, mental factors, physical factors and the quality of life.

Results: The mean score of the quality of life of the older people was 12.8 ± 2.2. Age, sex, education, main source of income, marital status, people living with, family income, social activities, receiving care from offspring, and types of health insurance affects the quality of life of the older people.

Conclusion: Older people who were female, older, living alone, had low education, chronic diseases, low family income, and did not receive care from offspring had lower scores of the quality of life than those did not have these characteristics.

Keywords: quality of life, older people, WHOQOL-OLD assessment

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF