Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
NHU CẦU TIẾP CẬN THÔNG TIN VỀ TÌNH DỤC AN TOÀN CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN, TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2018

Lê Thị Hướng*, Diệp Từ Mỹ*, Huỳnh Ngọc Thanh*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Hiện nay, trẻ vị thành niên (VTN) luôn bị bao quanh bởi những hình ảnh và thông điệp liên quan đến tình dục. Nhiều nghiên cứu cho thấy VTN quan hệ tình dục nhưng lại thiếu kiến thức về an toàn tình dục và các bệnh lây truyền qua đuờng tình dục. Điều này dẫn đến nhiều hậu quả ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Do đó, việc giáo dục tình dục an toàn cho học sinh ngày càng quan trọng.

Mục tiêu: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định nhu cầu tiếp cận thông tin về tình dục an toàn (TDAT) của học sinh trường THPT Bình Sơn, tỉnh Đồng Nai năm học 2017-2018.

Phương pháp nghiên cứu: Đây là một nghiên cứu cắt ngang trên cỡ mẫu ước tính là 381 học sinh, dữ kiện được thu thập bằng bộ câu hỏi tự điền khuyết danh.

Kết quả: Qua nghiên cứu cho thấy tỷ lệ học sinh ở các khối 10, 11, 12 lần lượt là 31,5%, 32,8%, 35,7%. Có 45,4% học sinh tham gia nghiên cứu là nam giới, 54,6% học sinh là nữ giới. Trong tổng số 381 học sinh tham gia nghiên cứu có 76,1% học sinh có nhu cầu tiếp cận thông tin về TDAT. Tỷ lệ học sinh mong muốn chương trình truyền thông về TDAT của tổ chức ngoài trường là 44,1% và mong muốn chương trình truyền thông về tình dục an toàn được lồng ghép vào môn học chiếm 48%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nhu cầu tiếp cận thông tin về TDAT với kiến thức đúng về TDAT, từng nghe về chương trình truyền thông SKSS, tham gia chương trình truyền thông về TDAT, mức độ tham gia chương trình truyền thông về TDAT của trường.

Kết luận: Nghiên cứu này tạo cơ sở khoa học, góp phần xây dựng các chương trình giáo dục kịp thời, hiệu quả, lâu dài về những kiến thức TDAT cho học sinh, đặc biệt là học sinh trường THPT Bình Sơn, tỉnh Đồng Nai.

Từ khóa: học sinh trung học phổ thông, nhu cầu, tình dục an toàn, nhu cầu truyền thông

ABSTRACT :

Background: Our youth today are growing up in a culture that surrounds them with sexual imagery and messages. Studies have found that many adolescents have sex while they are not completely informed about safe sex and sexually transmitted diseases (STDs). These lead to many serious consequences affects their health. Therefore, safe sex education in schools is being given increasing importance.

Objectives: This study was conducted to determine the needs of sexual health information of students in Binh Son high school, Dong Nai province in the 2017-2018 school year.

Method: This is a cross-sectional study with an estimated of 381 students, using an anonymous self-administered questionnaire.

Results: The research shows that the percentage of students in class 10, 11 and 12 is 31.5%, 32.8%, 35.7%. 45.4% of students participating in the study were men, 54.6% were female. Of the 381 students participating in the study, 76.1% of students had a need to access of sexual health information. The percentage of students expecting the off-campus safe sex communication program was 44.1% and the desire for a safe sex-oriented communication program to be incorporated into some course accounted for 48%. There was a statistically significant association between the need of sexual health information with knowledge about safe sex, heard about the reproductive health communication program, have participated in any sexual communication program, and participation in safe sex education in schools’ program.

Conclusion: This research aims to create a scientific basis and to contribute to the development of timely, effective and long-term education programs on the safe sex for students, especially students of Binh Son high school, Dong Nai province.

Key words: high school students, needs, safe sex, safe sex knowledge, sexual behavior

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF