Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2018

Hoàng Thị Tuyết Nhi*, Tô Gia Kiên*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Chất lượng cuộc sống rất quan trọng trong nghiên cứu về đái tháo đường (ĐTĐ). CLCS của bệnh nhân ĐTĐ giảm so với những người không mắc ĐTĐ ở cùng độ tuổi và giảm nhiều hơn khi bệnh tiến triển và xuất hiện biến chứng. Tỷ lệ ĐTĐ chưa được chẩn đoán trong cộng đồng là 63,6%, khi bệnh nhân được phát hiện thì đã có nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Nghiên cứu này xác định điểm chất lượng cuộc sống trung bình và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 đang được điều trị ngoại trú.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện trên 246 bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại khoa nội tiết, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi soạn sẵn sau khi đồng ý tham gia nghiên cứu. Các thông tin được thu thập là tuổi, giới tính, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, cân nặng, chiều cao, vòng bụng, năm phát hiện bệnh, tiền sử gia đình, đường huyết lúc đói, bệnh kèm theo, điều trị bằng thuốc hoặc insulin. Chất lượng cuộc sống được đánh giá bằng WHO-QOL BREF sau đó quy ra thang điểm 20, hoạt động thể lực được đánh giá bằng thang đo IPAQ. Hồi quy tuyến tính đa biến được dùng để đánh giá các yếu tố liên quan.

Kết quả: Điểm chất lượng cuộc sống trung bình là 12,50 ± 2,02. Tuổi cao làm giảm CLCS (hệ số -0,06, p<0,05), nam có điểm CLCS cao hơn nữ là 0,41 điểm (p<0,05), thời gian bệnh càng lâu (hệ số -0,07, p<0,05) và đường huyết càng cao (hệ số -0,35, p<0,001) càng làm giảm CLCS. Nhóm nghề lao động chân tay có CLCS thấp nhất (hệ số -1,06, p<0,05), hoạt động thể nặng và vừa làm tăng CLCS (p<0,001)

Kết luận: Tuổi cao, thời gian mắc bệnh, đường huyết, hoạt động thể lực liên quan đến CLCS

Từ khóa: chất lượng cuộc sống, đái tháo đường típ 2, WHOQOL- BREF, IPAQ, Đồng Nai

ABSTRACT :

Background: Quality of life is so important in diabetes researches. Quality of life is substantially lower among patient with diabetes than those without diabetes and even worse when complications appear. The prevalence of diabetes undiagnosed in the community was 63.6%, when disease was detected, it had progressed complications, worse affect to quality of life. This study determined quality of life mean score and associated factors in type 2 diabetes mellitus outpatient.

Method: A cross-sectional study was conducted on 246 outpatients - at department of endocrinology, Dong Nai hospital. Participants was interviewed face to face by a structured questionnaire after they agreed to participate in. Data collected including age, gender, educational level, marital status, occupation, weight, height, waist circumference, year of onset, family history, fasting blood glucose, comorbidities and types of treatment (oral medication or insulin injection). Quality of life was measured using WHOQOL-BREF, then converted into 20 score transformed scale, Physical activity was measured using IPAQ short form. Multiple linear regression was applied to assess associated factors.

Results: Quality of life mean score was 12.50 ± 2.02. Older age negatively associated with quality of life mean score (Coef -0.06, p<-0.05), the quality of life mean score was higher in male compared to female (0.41, p<0.05). Patients had longer years of diseases and higher level of fasting blood glucose had lower quality of life mean score. Patients who were manual workers had lowest quality of life mean score (p<0.05). Patients who had vigorous and moderate physical activities had better quality of life mean score (p<0.001).

Conclusion: Age, years of diseases, fasting blood glucose level and physical activity associate with quality of life mean score.

Keywords: quality of life, diabetes mellitus type 2, outpatient treatment, WHOQOL –BREF, IPAQ


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF