Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
THỰC TRẠNG BÁN THUỐC KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP TRÊN Ở TRẺ EM TẠI HUYỆN PHÚ HÒA, TỈNH PHÚ YÊN, NĂM 2018

Đào Thanh Liêm*, Trương Phi Hùng*, Tô Gia Kiên*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt Nam vào nhóm các nước có tỉ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới. Trong đó, việc bán thuốc kháng sinh không có chỉ định của bác sĩ tại các nhà thuốc là nguyên nhân hàng đầu.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ nhà thuốc bán thuốc kháng sinh không có chỉ định của bác sĩ, và mô tả thực hành bán thuốc trong điều trị viêm đường hô hấp trên ở trẻ em.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 63 nhà thuốc tư nhân trên địa bàn huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Định vị GPS được dùng để xác định vị trí các nhà thuốc. Hai tình huống giả định gồm viêm họng và cảm lạnh ở trẻ em được sử dụng. Dữ kiện thu thập gồm vị trí nhà thuốc; đặc điểm của nhân viên nhà thuốc như trình độ chuyên môn, chứng chỉ hành nghề, nơi đào tạo chuyên môn, thời gian hành nghề; thực hành bán thuốc và loại thuốc kháng sinh.

Kết quả: Tỉ lệ bán thuốc kháng sinh không có chỉ định của bác sĩ là 93,7% trong trường hợp viêm họng và 88,9% trong trường hợp cảm lạnh. Amoxicillin là loại kháng sinh được bán nhiều nhất (23,7% và 25,0%). Tỉ lệ nhà thuốc để người mua tự quyết định liều dùng chiếm 44,4% và 50,8%.

Kết luận: Đa số các nhà thuốc tư nhân chưa chấp hành các quy định của Bộ Y tế trong việc bán thuốc kháng sinh. Nghiên cứu mô tả tình hình bán thuốc kháng sinh không kê toa giúp đề xuất các biện pháp quản lí phù hợp.

Từ khóa: viêm đường hô hấp trên, kháng sinh, nhà thuốc tư nhân, GPS, Epicollect5

ABSTRACT :

Background: World Health Organization grouped Vietnam into countries with the highest prevalence of antibiotic resistance. Selling antibiotics without prescription was the most leading cause.

Objectives: This study determined the percentage of private drugstores selling antibiotics without prescriptions and described selling practice of druggists for treating children with upper respiratory infections.

Method: A cross-sectional study was conducted on 63 private drugstores in Phu Hoa district, Phu Yen province. GPS navigation system was used to locate drugstores. Two role plays included a child having a sore throat and a cold. Data on locations, characteristics of druggists such as professional qualifications, licenses, training institutions, years of experiences, selling practice and types of antibiotics.

Results: The percentage of drugstores selling antibiotics without prescription was 93.7% for a child with sorethroat and 88.9% for a child with a cold. Amoxicillin was the most selling antibiotic (23.7% and 25%). The percentage of drugstores asking a client for doses was 44.4% and 50.8%.

Conclusion: Most of the drugstores did not fully follow the Ministry of Health’s regulations in selling antibiotics. The study described the situation of selling antibiotics without prescription that suggested properly managerial solutions.

Keywords: upper respiratory infection, antibiotics, simulated client, private drugstores, GPS, Epicollect5

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF