Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH KHÁM NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ TÂY NINH NĂM 2018

Cao Lập Đức*, Tô Gia Kiên**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người bệnh luôn là mục tiêu cao nhất của ngành y tế. Một trong những cách hiện đại nhất nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế là đo lường của ý kiến người bệnh.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ hài lòng của người bệnh khám ngoại trú về dịch vụ khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế Thành Phố Tây Ninh năm 2018 và các yếu tố liên quan đến sự hài lòng người bệnh.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 340 người bệnh khám ngoại trú tại Trung tâm y tế Thành phố Tây Ninh từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2018. Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật chọn mẫu thuận tiên chọn tất cả những đối tượng đủ tiêu chuẩn đưa vào nghiên cứu. Công cụ thu thập số liệu dựa vào bộ câu hỏi tự điền “Khảo sát ý kiến người bệnh khám ngoại trú” của Bộ Y tế và bộ câu hỏi ngắn HowRwe.

Kết quả: tỉ lệ hài lòng chung là 41,2%, tỉ lệ khả năng đáp ứng mong đợi là 83,5%. Tìm thấy mối liên quan giữa sự hài lòng chung với số lần khám, tên phòng khám. Có mối tương quan thuận từ trung bình đến mạnh của bộ câu hỏi Howrwe với bộ câu hỏi của Bộ Y tế.

Kết luận: tỉ lệ hài lòng tương đối thấp 41,2%, nhiều nội dung ở cơ sở vật chất và thời gian chờ đợi làm thủ tục có tỉ lệ hài lòng thấp cần có biện pháp khắc phục. Tìm thấy mối liên quan giữa sự hài lòng chung với số lần khám, tên phòng khám. Cần có nhiều nghiên cứu khác nhằm đánh giá khả năng sử dụng của bộ câu hỏi ngắn HowRwe.

Từ khóa: sự hài lòng, HowRwe, Bộ Y tế, Trung tâm y tế, TP Tây Ninh

ABSTRACT :

Background: Improving the quality of patient care is always the highest goal of the healthcare sector. One of the most modern ways to assess the quality of health care services is to measure the opinion of the patients.

Objectives: To determine the rate of outpatient’s satisfaction on medical examination and treatment service at Medical Center in Tay Ninh city in 2018 and factors related to patient satisfaction.

Subjects and Methods: A cross-sectional study of 340 outpatients at Medical Center in Tay Ninh City from April to July 2018.The convenience sampling technique was applied to select all eligible subjects for the study. Data collection tool based on Ministry of Health’s self-reported questionnaire named "Outpatient opinion survey” and HowRwe short questionnaire.

Result: The overall satisfaction rate for the medical examination and treatment service of the center was 41.2%, the proportion of the ability to meet expectations was 83.5%. The general satisfaction was associated with the number of visits and the name of the clinic. There was a moderate to strong positive correlation between the Howrwe Questionnaire and the Ministry of Health Questionnaire.

Conclusion: The satisfaction rate was relatively low, at 41.2%. Many contents of the facility and waiting time for procedures with low satisfaction needed to have solution to improve. The relationship between general satisfaction and background information such as number of visits, clinic name was found. More researches is needed to assess the usability of the HowRwe short questionnaire.

Keywords: satisfaction, HowRwe, Ministry of Health, Medical Center, Tay Ninh City

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF