Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
TỶ LỆ STRESS Ở HỌC SINH TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN

Nguyễn Thành Trung*, Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Stress là một phần bình thường của cuộc sống. Mọi người có thể dễ dàng đối phó với các yếu tố gây stress để thích nghi với các khó khăn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, stress cũng mang lại kết quả tiêu cực cho mọi người; đặc biệt, ở thanh thiếu niên có những thay đổi đặc biệt về tâm sinh lý.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ học sinh THPT có biểu hiện stress và các yếu tố liên quan.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả thực hiện trên 584 học sinh THPT Lê Trung Kiên, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên năm 2018 được lựa chọn ngẫu nhiên. Bộ câu hỏi có cấu trúc được sử dụng để thu thập thông tin đối tượng nghiên cứu. Kiểm định chi bình phương để xét mối liên quan giữa stress với các yếu tố bản thân, môi trường học tập của đối tượng nghiên cứu. Mô hình hồi quy đa biến dùng để kiểm soát các yếu tố gây nhiễu.

Kết quả: 29,45% học sinh tại trường THPT Lê Trung Kiên có biểu hiện stress. Trong số đó, 5,31% biểu hiện stress nặng. Học sinh nữ có biểu hiện stress cao hơn 1,33 lần so với nam. Những sinh viên gặp vấn đề trong việc kết bạn và gặp vấn đề về cảm xúc có tỷ lệ biểu hiện stress cao hơn so với những người không gặp vấn đề gì. Bên cạnh đó, áp lực học tập có liên quan đáng kể đến tình trạng stress của học sinh với p <0,05.

Kết luận: Tỷ lệ có biểu hiện stress chiếm gần 1/3 dân số mục tiêu. Có mối liên quan giữa tình trạng stress học sinh với các yếu tố giới tính, căng thẳng trong kết bạn, gặp vấn đề về tình cảm và áp lực học tập. Điều này cho thấy vấn đề sức khỏe tâm thần ở học sinh chưa được quan tâm đúng mức. Các biện pháp can thiệp mang lại hiệu quả chưa cao. Do đó, việc cải thiện can thiệp các đặc điểm của thanh thiếu niên nên được xem xét.

Từ khóa: stress, học sinh, PSS, ESSA

ABSTRACT :

Background: Stress is a normal part of life. People can easily deal with stressors to adapt with difficult situations that happen during their daily life. However, stress also brings negative effect on people; especially, in adolescents who has special changes on psycho and physiology.

Objectives: Determining the prevalence of stress among high school students and associated factors.

Methods: A cross-sectional study was conducted among 584 high school students at Le Trung Kien high school, Dong Hoa district, Phu Yen province in 2018. Participants were randomly selected and invited in survey. Structured-questionnaires were applied to collect information from participants. Chi square test was used to examine the relationship between stress and associated factors; including personal and learning environment. Multivariate regression analysis was applied to control confounders.

Results: 29.45% high school students at Le Trung Kien high school had stress. Among them, 5.31% had severe stress. Female students had 1.33 times stress higher than male. Students who have problems in making friends and emotional problems had high rate of stress compare to those who not get any problems. Besides, academic pressure was significantly associated with students’ stress situation at p<0.05.

Conclusions: Nearly one third of participants suffered from stress. Stressors were identified that relevant to gender, emotional problems, peer relationship problems and academic pressures. It can be seen that mental health issues were not noticed as needed. Current interventions activities were not effectively worked. Therefore, improving current interventions which consider adolescent characteristics should be considered.

Key words: stress, high school students, PSS, ESSA

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF