Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
HỖ TRỢ XÃ HỘI TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ METHADONE VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018

Lê Yến Nhi*, Lê Nữ Thanh Uyên*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Việc điều trị bằng Methadone đòi hỏi thời gian dài và bao gồm nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị không được như mong muốn(13) như các ràng buộc tài chính liên quan đến điều trị, tác dụng phụ của thuốc, khó khăn trong việc điều trị các phác đồ phức tạp, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân(11) và một trong những yếu tố ảnh hưởng hiệu quả điều trị là sức khỏe tâm thần và mạng lưới hỗ trợ xã hội(1). Hỗ trợ xã hội ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như hiệu quả điều trị của bệnh nhân.

Mục tiêu: Đo lường điểm số hỗ trợ xã hội (HTXH) của bệnh nhân đang điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trong giai đoạn duy trì và các yếu tố liên quan.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 194 bệnh nhân đang điều trị Methadone trong giai đoạn duy trì tại cơ sở Methadone quận Bình Thạnh bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống với hệ số k = 2, phỏng vấn trực tiếp mặt đối mặt với bộ câu hỏi soạn sẵn kết hợp tra cứu hồ sơ bệnh án với sự cho phép của bệnh nhân. Sử dụng bộ công cụ Medical Outcomes Study – Social Support Survey (MOS – SSS) để đo lường điểm số hỗ trợ xã hội của bệnh nhân.

Kết quả: Điểm số trung bình thang đo MOS – SSS là 3,48 ± 1,06 điểm, điểm số cao nhất là 4,25 điểm (khoảng tứ phân vị 3,75-5) thuộc khía cạnh hữu hình, điểm số thấp nhất là 3,19 ± 1,23 điểm thuộc khía cạnh tương tác xã hội tính cực. Những yếu tố có liên quan đến điểm số hỗ trợ xã hội của bệnh nhân là tình trạng hôn nhân và tình trạng sống chung (p<0,001), nghề nghiệp (p<0,001), các chất gây nghiện đã dùng (p = 0,017), bệnh kèm theo (p= 0,042), thời gian điều trị (p= 0,029) và số người thân thiết (p<0,001).

Kết luận: Điểm số hỗ trợ xã hội trên bệnh nhân điều trị Methadone ở mức tương đối cao. Nghiên cứu ghi nhận điểm số trung bình thang đo MOS – SSS là 3,48 ± 1,06 điểm. Cần có những chính sách hỗ trợ phù hợp từ cộng đồng, phòng khám và gia đình của bệnh nhân để tăng điểm số hỗ trợ xã hội, cải thiện hiệu quả chương trình điều trị Methadone.

Từ khóa: hỗ trợ xã hội, MOS-SSS, Methadone, chất dạng thuốc phiện

ABSTRACT :

Background: Methadone maintenance treatment (MMT) requires a long period of time and includes many factors that affect the outcome of treatment, such as financial constraints related to treatment, drug side effects, difficulty in the treatment of complicated regimens, the health status of patients and one of the most effective factors in treatment is mental health and social support networks. Social support affects the quality of life and the treatment effect of the MMT patients.

Objectives: To measure the mean social support score and identify factors associated in MMT patients.

Subject – Method: A cross – sectional study was conducted in 194 patients who were being treated in the maintenance phase of MMT in Binh Thanh district. Participants were recruited in the study using the system random sampling technique with coefficient k = 2, face- to- face interviews and search in medical record. The Medical Outcomes Study: Social Support Survey (MOS-SSS) was used to assess the social support of MMT patients.

Results: The mean score of the MOS-SSS is 3.48 ± 1.06, the highest score of 4.25 points (3.75-5 quartiles) is the tangible aspect, the lowest score is 3.19 ± 1.23 points in the positive social interaction aspect. Factors related to the social support of MMT patients score were marital status and general living status (p<0.001), occupation (p<0.001), illicit drugs using (p = 0.017), co-occurring diseases (p= 0.029), duration of treatment and number of close relatives (p<0.001).

Conclusion: The social support score for MMT patients is relatively high. The mean score of MOS-SSS was 3.48 ± 1.06. Appropriate supportive policies from the community, clinic and family should be developed to increase social support scores and improve the effectiveness of Methadone treatment programs.

Keywords: social support, MOS – SSS, Methadone, Opioid

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF