Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
RỐI LOẠN LO ÂU, TRẦM CẢM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN ĐANG ĐIỀU TRỊ DUY TRÌ METHADONE TẠI QUẬN BÌNH THẠNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2018

Lương Thị Huyền*, Lê Nữ Thanh Uyên*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Rối loạn tâm thần hiện nay đang là mối quan tâm hàng đầu về vấn đề sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt trên những người nghiện họ là những người nhạy cảm dễ bị tổn thương, sự phân biệt đối xử của xã hội khiến họ dễ bị ảnh hưởng đến tâm lý và những tác động bên ngoài.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ rối loạn lo âu, trầm cảm và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân đang điều trị duy trì Methadone tại quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh năm 2018.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 196 bệnh nhân đang điều trị duy trì tại phòng khám bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống. Sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp kết hợp với tra cứu hồ sơ bệnh án có sự đồng thuận của bệnh nhân. Nghiên cứu sử dụng thang đo cho biến kết cuộc rối loạn lo âu (SAS), trầm cảm (SDS) và một thang đo hỗ trợ xã hội MOS-SSS.

Kết quả: Tỷ lệ rối loạn lo âu là 25,5%, trầm cảm là 15,3%. Tìm thấy mối liên quan giữa trầm cảm với: tình trạng hôn nhân trong nhóm ly dị/ ly thân/góa p=0,03, PR=2,79 (1,11-7,93); tình trạng kinh tế gia đình khó khăn p<0,001, PR=2,14 (1,41-6,06); Hỗ trợ hữu hình p<0,001, PR=0,58(0,46-0,74); hỗ trợ thông tin-cảm xúc p=0,006, PR=0,61 (0,43-0,87); hỗ trợ tình cảm p=0,001, PR=0,58 (0,43-0,80); hỗ trợ tương tác xã hội p=0,004, PR=0,60(0,43-0,85). Tìm thấy mối liên quan giữa rối loạn lo âu với nhóm tuổi (p=0,001, PR=1,71 (1,28-2,29) và trình độ học vấn p=0,026, PR=1,73 (1,35-3,69). Hỗ trợ hữu hình p<0,001, PR =0,67 (0,56-0,80); hỗ trợ thông tin-cảm xúc p=0,037, PR=0,79 (0,63-0,99); hỗ trợ tình cảm p=0,011, PR=0,75 (0,60-0,93); hỗ trợ tương tác xã hội p=0,015, PR= 0,76 (0,60-0,95).

Kết luận: Những người đang điều trị duy trì Methadone cần được quan tâm về sức khỏe tâm thần và cần nhiều thời gian để tư vấn cho họ về tâm lý, nhất là những người có tác dụng phụ của Methadone.

Từ khóa: rối loạn lo âu, trầm cảm, Giúp đỡ xã hội, Methadone, SAS, SDS, MOS-SS

ABSTRACT :

Background: Mental disorders are currently a matter of primary concern of public health. Especially on those who are addicted, they are susceptible and vulnerable. Community’s discrimination which makes them vulnerable to psychological and external effect.

 Objectives: Identifying the rate of anxiety, depression and related factors in patients on Methadone maintenance treatment in Binh Thanh district, HCMC in 2018.

Methods: A Cross-sectional study was conducted on 196 patients who were treated for methadone by systematic random sampling with face – to – face interview method and retrospective medical records with the consent of these patients. The study used a scale for dependent variable - anxiety disorder (SAS), depression (SDS) and a scale of social supporting for MOS-SSS.

Result: The rate of anxiety disorder was 25.5%, depression was 15.3%. There was significant difference between depression and marital status in divorced/separated/widowed group with p=0.03, PR=2.79 (1.11-7.93); difficult family’s economic situation p<0.001, PR=2.14 (1.41-6.06); visible support p<0.001, PR=0.58 (0.46-0.74);); informative and emotional support p=0.006, PR=0.61 (0.43-0.87); emotional support p=0.001, PR=0.58 (0.43-0.80); social interaction support p=0.004, PR= 0.60(0.43-0.85). There was associated with age group (p=0.001, PR=1.71 (1.28-2.29) and educational level (p=0.026, PR=1.73 (1.35-3.69). Visible support p<0.001, PR=0.67 (0.56-0.80); informative and emotional support p=0.037, PR=0.79 (0.63-0.99); emotional support p=0.011, PR=0.75 (0.60-0.93); social interaction support p=0.015, PR=0.76 (0.60-0.95).

Conclusion: People who are on methadone maintenance therapy need mental health attention and more time so as to counsel about psychological issues, especially who are suffered from methadone’s side effects.

Keywords: anxiety disorders, depression, social assistance, Methadone, SAS, SDS, MOS-SSS

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF