Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
TỶ LỆ THỪA CÂN BÉO PHÌ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ KHÁM HIẾM MUỘN TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG NĂM 2018

Bùi Thị Ngọc Hà*, Phạm Thị Lan Anh*, Võ Văn Tâm*, Bùi Thị Hoàng Lan*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Thừa cân béo phì (TCBP) đang có xu hướng ngày càng gia tăng và là nguy cơ đứng thứ sáu về số trường hợp tử vong trên toàn cầu. TCBP là một trong những nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở phụ nữ. Một số nghiên cứu trên Thế giới cho kết quả cao 58-59% phụ nữ hiếm muộn bị TCBP, giảm 5-10% trọng lượng cơ thể có thể cải thiện khả năng sinh sản. Do đó, việc đánh giá tình trạng TCBP ở phụ nữ hiếm muộn là cần thiết để có thể đưa ra can thiệp dinh dưỡng phù hợp và kịp thời giúp cải thiện khả năng sinh sản.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ thừa cân béo phì và các yếu tố liên quan ở phụ nữ khám hiếm muộn tại Bệnh viện Hùng Vương năm 2018.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang khảo sát 190 phụ nữ đến khám hiếm muộn tại Bệnh viện Hùng Vương từ tháng 03/2018 đến tháng 07/2018. Thông tin được thu thập bằng bộ câu hỏi soạn sẵn, qua phỏng vấn trực tiếp mặt đối mặt và tra cứu hồ sơ.

Kết quả: Tỷ lệ thừa cân béo phì là 21,6%, tỷ lệ béo trung tâm là 42,1%, tỷ lệ hội chứng buồng trứng đa nang là 21,6%. Có mối liên quan giữa TCBP với hội chứng BTĐN.

 Kết luận: Đánh giá tình trạng TCBP ở phụ nữ hiếm muộn nên được thực hiện để can thiệp dinh dưỡng kịp thời, thích hợp và hiệu quả hơn.

Từ khóa: thừa cân, béo phì, hiếm muộn, hội chứng buồng trứng đa nang, Bệnh viện Hùng Vương

ABSTRACT :

Background: Overweight/obesity (TCBP) is increasing in trend and is the 6th causes of global mortality rate. TCBP is one of the causes of infertility in women. Some studies in the world showed high results in 58-59% of infertile women with TCBP, reduce 5-10% of their body weight improves fertile ability in these women. Therefore, estimating the status of TCBP in infertile women is necessary to enable appropriate and timely nutritional interventions to improve fertility

Objectives: To determine the prevalence of overweight/obesity and related factors in infertile women in Hung Vuong Hospital 2018

Objects and method: A cross-sectional study was conducted in 190 infertile women at Hung Vuong Hospital from March to July 2018. Information was collected using a face-to-face interview questionnaire and investigating the medical record.

Results: The proportion of TCBP was 21.6%, the proportion of fat center was 42.1%, the proportion of polycystic ovaries syndrome was 21.6%. There was a relationship between TCBP and polycystic ovaries syndrome.

Conclusion: Evaluation of the status TCBP of infertile women should be made for timely, appropriate and effective nutritional interventions.

Key words: overweight, Obesity, Infertile, Polycystic ovaries syndrome, Hung Vuong Hospital


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF