Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
TRẦM CẢM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ CỔ TỬ CUNG ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trương Thị Thiên Thấm*, Huỳnh Ngọc Vân Anh**, Nguyễn Ngọc Minh Châu*, Phạm Phương Thảo***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới về tỷ lệ trầm cảm trên bệnh nhân ung thư cổ tử cung và kết quả cho tỷ lệ khá cao. Bệnh nhân ung thư cổ tử cung là đối tượng dễ mắc trầm cảm, trầm cảm góp phần làm trầm trọng hơn tình trạng bệnh ung thư cổ tử cung.

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ trầm cảm và các yếu tố liên quan đến trầm cảm ở bệnh nhân ung thư cổ tử cung.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được tiến hành trên 307 bệnh nhân ung thư cổ tử cung đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM trong khoảng thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2018. Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi soạn sẵn và phiếu thu thập thông tin từ hồ sơ bệnh án. Tỷ lệ trầm cảm được đo lường bằng thang đo trầm cảm CES-D (Center for Epidemiologic Study Depression Scale), điểm số CES-D ≥ 16 là có dấu hiệu trầm cảm.

Kết quả: Tỷ lệ trầm cảm ở bệnh nhân ung thư cổ tử cung là 16,6%. Các yếu tố liên quan đến trầm cảm ở bệnh nhân ung thư cổ tử cung là điều kiện kinh tế, thời gian mắc bệnh, giai đoạn bệnh, điều trị hóa trị hoặc xạ trị.

Kết luận: Điều trị ung thư cổ tử cung cần kết hợp điều trị về mặt tinh thần cho bệnh nhân, đặc biệt trên các đối tượng có điều kiện kinh tế nghèo, thời gian mắc bệnh dài, giai đoạn bệnh nặng, đang điều trị hóa trị hoặc xạ trị.

Từ khóa: trầm cảm, CES-D, ung thư cổ tử cung

ABSTRACT :

Background: There have been many studies of incidence of depression in cervical cancer patients all over the world and the results are quite high. Cervical cancer patients are more susceptible to depression and depression contributing to a more serious incidence of cervical cancer.

Objectives: To determine the incidence of depression and related factors with depression in patients with cervical cancer.

Methods: A cross-sectional descriptive study was conducted on 307 cervical cancer patients treated at the HCM City Oncology Hospital from March, 2018 to June, 2018. Study used prepared questionnaires and questionnaires to collect information from medical records. Depression rates were measured by the CES-D Depression Scale (CES-D), a CES-D score ≥ 16, indicating depression.

Results: The incidence of depression in cervical cancer patients was 16.6%. Factors related to depression in patients with cervical cancer are economic conditions, duration of illness, stage of illness, chemotherapy or radiation therapy.

Conclusions: Cervical cancer therapy should be combined with psychological treatment for patients, especially those with poor economic conditions, long illnesses duration, severe illness, and treatment chemotherapy or radiation therapy.

Key words: Depression, CES-D, cervical cancer

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF