Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN HIV/AIDS TẠI VIỆT NAM: KẾT QUẢ TỪ PHÂN TÍCH GỘP

Thái Thanh Trúc*, Huỳnh Ngọc Vân Anh*, Bùi Thị Hy Hân**, Trần Thị Xuân Uyên*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: HIV/AIDS dần được xem là bệnh lý mãn tính và người bệnh sống lâu hơn với HIV/AIDS. Nhiều nghiên cứu triển khai tại Việt Nam cho thấy chất lượng cuộc sống (CLCS) của bệnh nhân HIV/AIDS vẫn thấp. Tuy nhiên những nghiên cứu này còn mang tính đơn lẻ, chưa thể hiện được bức tranh tổng thể về tình hình CLCS của bệnh nhân HIV/AIDS.

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm đánh giá tình hình CLCS của người nhiễm HIV tại Việt Nam qua việc tìm kiếm một cách có hệ thống, tổng hợp và phân tích gộp các dữ liệu đã xuất bản.

Phương pháp: Chúng tôi tìm kiếm các nghiên cứu về CLCS thực hiện ở bệnh nhân HIV/AIDS trên 18 tuổi tại Việt Nam thông qua hệ thống Pubmed, Embase cũng như tìm kiếm nghiên cứu trong nước như luận văn, luận án, bài báo nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu đánh giá CLCS qua thang đo WHOQoL BREF và WHOQoL-HIV BREF được đưa vào phân tích.

Kết quả: Sau khi tìm kiếm và sàng lọc 73 bài báo thì còn lại 14 nghiên cứu đưa vào phân tích. Điểm CLCS của bệnh nhân HIV/AIDS tại Việt Nam qua thang WHOQoL BREF (điểm dao động từ 4 – 20) và WHOQoL-HIV BREF (điểm dao động từ 4 – 20) lần lượt là 13,0 và 13,9. Mặc dù CLCS liên quan đến sức khỏe thể chất, niềm tin cá nhân là cao nhưng sức khỏe tinh thần, quan hệ xã hội lại rất thấp.

Kết luận: Nhìn chung CLCS của bệnh nhân HIV/AIDS tại Việt Nam nằm ở mức độ 50% đến dưới 75%. Kết quả này cho thấy cần thiết phải có ngay các chương trình can thiệp cho bệnh nhân HIV/AIDS, chú trọng các khía cạnh CLCS còn thấp, để giúp người bệnh tham gia điều trị tốt hơn, góp phần thành công trong việc kiểm soát HIV/AIDS tại Việt Nam.

Từ khóa: bệnh nhân HIV/AIDS, chất lượng cuộc sống, nghiên cứu gộp, Việt Nam

ABSTRACT :

Background: HIV/AIDS has been considered as a chronic condition and patients live longer with HIV/AIDS. Many studies have been conducted in Vietnam and revealed low level of quality of life (QoL) among HIV/AIDS patients. However, these individual studies did not show an overall picture about QoL in Vietnamese HIV/AIDS patients.

Objective: This study was to evaluate QoL in HIV/AIDS patients in Vietnam through systematic reviewing, pooling and meta-analyzing published data.

Methods: We searched for studies about QoL conducted in HIV/AIDS patients aged >18 years old in Vietnam through Pubmed, Embase database and also searched for studies in Vietnam such as dissertations, theses and scientific papers. Studies evaluating QoL using WHOQoL BREF or WHOQoL-HIV BREF were included in the analysis.

Results: After having found and screened 73 papers, we had 14 studies in the analysis. QoL scores among Vietnamese HIV/AIDS patients measured by WHOQoL BREF (score ranging from 4 – 20) and WHOQoL-HIV BREF (score ranging from 4 – 20) were 13.0 and 13.9 respectively. Although QoL regarding physical health and personal belief was high, QoL scores for psychological and social relationship were low.

Conclusion: In overall, QoL among HIV/AIDS patients in Vietnam was from 50% to 75%. Our findings indicated urgent need to have intervention programs for HIV/AIDS patients, targeting low QoL aspects to increase patients’ treatment commitment, contributing to the success of HIV/AIDS control in Vietnam.

Key words: HIV/AIDS patient, quality of life, meta-analysis, Vietnam

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF