Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ DUY TRÌ METHADONE: MỘT NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH GỘP

Nguyễn Thị Vũ Lệ*, Đặng Vũ Thảo Hằng*, Thái Thanh Trúc*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Điều trị duy trì Methadone (MMT) được sử dụng để điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện. Nhiều nghiên cứu đã thực hiện đánh giá chất lượng cuộc sống (CLCS) của bệnh nhân MMT nhưng còn đơn lẻ chưa có hệ thống và khái quát được tình hình.

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm xác định điểm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân điều trị duy trì Methadone thông qua hồi cứu một cách có hệ thống các nghiên cứu đã thực hiện.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu tổng quan hệ thống có phân tích gộp được thực hiện từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018 bằng cách tìm kiếm dữ liệu từ 2 cơ sở dữ liệu là Pubmed và thư viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Các nghiên cứu được chọn lọc theo sơ đồ PRISMA, trong đó tập trung vào các nghiên cứu sử dụng bộ công cụ WHOQoL-BREF để đánh giá CLCS của bệnh nhân MMT.

Kết quả: Chúng tôi thu thập được 20 nghiên cứu đưa vào. Các nghiên cứu được thực hiện hầu hết ở Châu Á. Phân tích gộp CLCS từ các nghiên cứu đưa vào sử dụng bộ công cụ WHOQoL-BREF cho thấy điểm CLCS ở mức trung bình từ 50 - 75 theo tham chiếu 0 - 100. CLCS thuộc lĩnh vực sức khỏe thể chất cao nhất với trung bình là 62,72 (KTC 95% 62,31 - 63,12) điểm. Lĩnh vực quan hệ xã hội ở mức thấp nhất với trung bình là 58,19 (KTC 95% 57,73 - 58,65).

Kết luận: CLCS của bệnh nhân MMT còn thấp và chỉ hơn mức trung bình. Vì vậy, cần có những can thiệp nhằm tối ưu hóa quá trình điều trị từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, góp phần vào thành công của chương trình MMT.

Từ khóa: chất lượng cuộc sống, điều trị duy trì Methadone, phân tích gộp

ABSTRACT :

Background: Methadone maintenance treatment (MMT) is used to treat people who used opioid. Numerous studies were conducted to assess Quality of Life (QoL) in MMT patients but no systematic review was carried out.

Objectives: This study aimed to evaluate the level of QoL in methadone maintenance treatment patients through systematic review of studies conducted.

Methods: The study design combined systematic review and meta-analysis. This study was conducted from December 2017 to June 2018. Data were collected from Pubmed databases and library of University of Medicine and Phamarcy, Ho Chi Minh City. The study selection was based on PRISMA with the focus on studies using WHOQoL-BREF to measure QoL in MMT patients.

Results: We found 20 studies which were then included in the analysis. Most studies were conducted in Asia. The meta-analysis of studies using WHOQoL-BREF showed that mean scores of QoL in MMT patients ranged from 50 to 75 on a 0 - 100 rating scale. The highest QoL score was found in physical health domain with a mean of 62.72 (95% CI 62.31 – 63.12). The mean of QoL score for social domain was lowest at 58.19 (95% CI 57.73 – 58.65).

Conclusions: The QoL in MMT patients was relatively low and was just slightly above the intermediate level. Therefore, interventions are needed to optimize MMT treatment so that the QoL of MMT patients can be improved and thus can enhance the MMT program.

Key word: quality of life, methadone maintenance treament, meta-analysis

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF