Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG TRƯỚC MỔ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2018

Đoàn Duy Tân*, Lý Nhã Đam**, Phạm Thị Lan Anh***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Ước tính có khoảng 1 triệu trường hợp ung thư dạ dày (UTDD) mắc mới và hơn 74% trong số đó tử vong mỗi năm trên toàn cầu, tại Việt Nam UTDD là loại ung thư thường gặp đứng thứ 3 ở cả 2 giới. Suy dinh dưỡng (SDD) trước mổ là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến chỉ định điều trị cũng như sự hồi phục của bệnh nhân nói chung và của bệnh nhân hậu phẫu UTDD nói riêng.

Mục tiêu: Đánh giá tỷ lệ SDD ở bệnh nhân ung thư dạ dày tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả tiến hành trên 96 bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh từ 16/04/2018 đến 20/06/2018, được phỏng vấn mặt đối mặt bằng bộ công cụ soạn sẵn. Thông tin thu thập gồm: tình trạng dinh dưỡng (SGA, NRS – 2002, MAC, BMI), đặc điểm dân số xã hội và bệnh lý, xét nghiệm cận lâm sàng.

Kết quả: Theo phương pháp SGA, NRS – 2002, MAC, BMI, albumin huyết thanh thì nghiên cứu ghi nhận tỷ lệ SDD lần lượt là: 51%, 39,6%, 25%, 25%, 40,6%. Tỷ lệ suy giảm số lượng tế bào lympho trong máu ngoại vi: 27,1%. Thiếu máu chiếm tỷ lệ 42,7%. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa TTDD theo phương pháp SGA với nhóm tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, phương thức điều trị ung thư trước đây, vị trí ung thư, albumin huyết thanh, phương pháp NRS – 2002 (p < 0,05). SDD ở bệnh nhân UTDD đang ở mức cao.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy tình trạng SDD theo SGA ở bệnh nhân UTDD cao nên điều tra khẩu phần ăn của bệnh nhân, can thiệp dinh dưỡng tốt hơn.

Từ khoá: suy dinh dưỡng, ung thư dạ dày, SGA

ABSTRACT :

Background: Globally, there are about 1 million new cases of stomach cancer and 74 % of which decease every year. In Vietnam, stomach cancer is the third common cancer seen in both genders. Preoperative malnutrition is an important factor, which affects the indications for treatment as well as the patient’s recovery in general or the recovery of post-stomach cancer surgery patients to be specific.

Objective: To evaluate the malnutrition rate in the stomach cancer patients in Ho Chi Minh city university medical center.

Methods: The cross-sectional study was performed on 96 patients at the Ho Chi Minh city university medical center from April 16th, 2018 to June 20th, 2018. The patients are put in a face-to-face interview with a prepared instrument. The collected data includes nutrittional status (SGA, NRS – 2002, MAC, BMI), sociological and pathological characteristics, laboratory findings.

Results: According to the SGA, NRS – 2002, MAC, BMI and the blood albumin, the rates of malnutrition are respectively: 51%, 39.6%, 25%, 25%, 40.6%. The rate of lymphocytopenia is 27.1%. Anemia has a proportion of 42.7%. The study finds that there is a statistical connection between stomach cancer by SGA and age groups, academic levels, occupations, previous treatment methods, cancer sites, blood alubumin, NRS – 2002 method (p < 0.05). The rate of malnutrition in stomach cancer patients is currently high.

Conclusion: The study finds that the malnutrition rate in stomach cancer patients is high, so investigate the patient’s eating portions and intervene the nutrition better.

Keywords: malnutrition, stomach cancer, SGA

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF