Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
TƯƠNG QUAN GIỮA CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ VÀ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2

Vũ Tường Vi*, Phạm Nhật Tuấn*, Nguyễn Đỗ Nguyên*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Kiểm soát đường huyết (KSĐH) đạt mục tiêu giúp bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) kéo dài thời gian dẫn đến biến chứng và tuổi thọ. Chất lượng giấc ngủ kém là vấn đề thường gặp ở người lớn tuổi, đặc biệt là bệnh nhân ĐTĐ týp 2. Chất lượng giấc ngủ và kiểm soát đường huyết được cho là có liên quan trong một số nghiên cứu nước ngoài.

Mục tiêu: Xác định sự tương quan giữa CLGN và KSĐH.

Phương pháp: Một nghiên cứu cắt ngang – mô tả được thực hiện trên 236 bệnh nhân ĐTĐ týp 2 đến khám tại phòng khám Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. CLGN được xác định bằng điểm số PSQI (Pittsburgh Sleep Quaily Index) thông qua bộ câu hỏi soạn sẵn; KSĐH được xác định qua ba chỉ số: HbA1c, đường huyết thời điểm cắt ngang, dao động đường huyết thông qua bệnh án điện tử. Đối tượng nghiên cứu cũng được phỏng vấn trực tiếp mặt đối mặt về đặc tính dân số xã hội và đặc điểm bệnh ĐTĐ. Hệ số tương quan Pearson được sử dụng để xác định mối tương quan giữa 2 biến số định lượng: điểm PSQI và HbA1c (hoặc đường huyết thời điểm cắt ngang, hoặc dao động đường huyết).

Kết quả: Có mối tương quan thuận mức độ yếu giữa HbA1c và điểm PSQI (r=0,264, p<0,01). Các thành phần giấc ngủ như chất lượng giấc ngủ theo cảm giác chủ quan (r=0,175, p=0,03), giai đoạn đi vào giấc ngủ (r=0,260, p<0,01), thời lượng ngủ (r=0,185, p=0,02), hiệu quả thói quen ngủ (r=0,210, p<0,01) và rối loạn ban ngày (r=0,258, p<0,01) cũng có mối tương quan thuận mức độ yếu với chỉ số HbA1c. Không có mối tương quan giữa đường huyết thời điểm cắt ngang cũng như dao động đượng huyết với CLGN.

Kết luận: Giữa chất lượng giấc ngủ và chỉ số HbA1c có mối tương quan thuận, mức độ yếu. Tuy nhiên không tìm thấy tương quan có nghĩa thống kê giữa chất lượng giấc ngủ với đường huyết thời điểm thống kê hay dao động đường huyết.

Từ khóa: đái tháo đường, kiểm soát đường huyết, chất lượng giấc ngủ, HbA1c

ABSTRACT :

Background: Glycemic control reached the goal to help people with diabetes lengthen the time that leads to complications and longevity. Poor sleep quality is a common problem in older people, especially type 2 diabetic patients (T2D). Sleep quality and glycemic control are thought to be relevant in a number of foreign studies.

Objective: To determine the correlation between sleep quality and glycemic control.

Methods: A cross-sectional study was conducted among type 2 diabetes patients attending the Endocrinology Clinic of the University of Medicine and Pharmacy (UMP) hospital at Ho Chi Minh City. Sleep quality was assessed using the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Glycemic control was assessed by hemoglobin A1c (HbA1c), blood glucose level at cross time, oscillation of blood glucose among 1 month. Participants were directly interviewed using an anonymous questionnaire involve socio-demographic factors, characteristics of diseases. Pearson’s correlation coefficient was used to determine the correlation between two quantitative variables: PSQI index and HbA1c (or blood glucose level at cross time, or oscillation of blood glucose among 1 month)

Results: There was a slight positive correlation between HbA1c and PSQI index (r = 0.264, p <0.01). Sleep components such as subjective sleep quality (r = 0.175, p = 0.03), Sleep latency (r = 0.260, p <0.01), sleep duration = 0.185, p = 0.02), sleep efficiency (r = 0.210, p <0.01), and daytime dysfunction (r = 0.258, p <0.01) were also positively correlated slightly with HbA1c. There was no correlation between blood glucose as well as oscillation of blood glucose and sleep quality.

Conclusions: The quality of sleep and HbA1c correlated positively with the degree of weakness. However, there was no statistically significant association between sleep quality and blood glucose level at cross time as well as oscillation of blood glucose among 1 month.

Key words: diabetes, glycemic control, sleep quality, HbA1c

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF