Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỄM KHUẨN SAU MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Trần Việt Tân *, Ngô Đức Toàn *, Nguyễn Thị Bạch Tuyết *, Nguyễn Đỗ Nguyên**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Các trường hợp sinh mổ khó đang ngày càng gia tăng ở các bệnh viện tuyến trên, luôn tiềm ẩn nguy cơ không an toàn cho sản phụ, trong đó có nhiễm khuẩn sau mổ. Trên thế giới, tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ được nghiên cứu ở mức từ 3% đến 15%. Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ lấy thai tại bệnh viện phụ sản từ 3,3% đến 5%. Đã có một số nghiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa các yếu tố tăng nguy cơ NKVM như bệnh lý kèm theo, có thủ thuật kèm theo trong mổ lấy thai, thời gian vỡ ối >12 giờ (p<0,05; số lần thăm khám âm đạo, thời gian vỡ ối trước mổ, mổ lấy thai cấp cứu và vết mổ cũ dính là có nguy cơ NKVM sau MLT. Mối liên quan giữa các yếu tố chuyên môn trong phẫu thuật thủ thuật như: các xử trí kèm theo trong mổ lấy thai, các bất thường trong cuộc mổ, các thủ thuật can thiệp xâm lấn trong thời gian hậu phẫu,… với nhiễm khuẩn vết mổ sau mổ lấy thai chưa được nhiều nghiên cứu phân tích.

Mục tiêu: Xác định các yếu tố tăng nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ sau mổ lấy thai.

Phương pháp: Một nghiên cứu bệnh chứng được chọn từ một đoàn hệ ban đầu là những sản phụ có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, được mổ lấy thai tại bệnh viện Từ Dũ nhưng chưa bị nhiễm khuẩn. Ca bệnh là những trường hợp mới mắc nhiễm khuẩn vết mổ được xác định trong thời gian sau mổ 30 ngày, qua các dấu hiệu nhiễm khuẩn được ghi nhận và kết luận nhiễm khuẩn vết mổ dựa vào tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm khuẩn vết mổ của CDC theo hướng dẫn của Bộ y tế số 3671 năm 2012. Nhóm chứng được chọn từ những người có thời điểm mổ gần nhất với ca nhiễm khuẩn vết mổ của nhóm bệnh. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ hồ sơ bệnh án trong thời gian bệnh nhân nằm viện sau mổ đến lúc xuất viện và cập nhật đến ngày 30 sau mổ. Phân tích đa biến với hồi quy logistic được sử dụng để xác định mối liên quan giữa các yếu tố phơi nhiễm với nhiễm khuẩn vết mổ sau mổ lấy thai.

Kết quả: Số mẫu thu thập được gồm 275 sản phụ đáp ứng tiêu chí chọn mẫu với tỷ lệ bệnh: chứng là 1: 4, trong đó nhóm bệnh (55), nhóm chứng (220) với các đặc điểm: tuổi trung bình đa số từ 25-dưới 35 tuổi (bệnh 67% và chứng 70%), đa số làm nghề hành chính văn phòng (bệnh 58% và chứng 55%), tiền sản giật (bệnh 15% và chứng 11%), sinh lần 2 trở lên (bệnh 27% và chứng 31%), có bệnh mạn tính (bệnh 24% và chứng 20%). Phân bố tỷ lệ các đặc tính mẫu ở 2 nhóm bệnh chứng là tương đương nhau. Sau khi phân tích mối liên quan đơn biến giữa các biến số với nhiễm khuẩn vết mổ, bằng phép phân tích hồi qui logistic đa biến, các biến số có giá trị p<0,1 được chọn đưa vào mô hình và loại dần các biến số không liên quan. Những yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ: Thời gian phẫu thuật >60 phút với OR=2,7, KTC 95% (1-7,3), p<0,05; thời gian nằm viện >5 ngày, với OR=8,1, KTC 95% (3,5-18,4), p<0,001; mổ lấy thai khi thai dưới 38 tuần tuổi, với OR=1/0,5=2, KTC 95% (1,11-5).

Kết luận: Cần theo dõi, quản lý chặt chẽ sản phụ mổ lấy thai trong hai tuần đầu sau mổ, đặc biệt từ ngày 2-3 sau mổ, và chú ý ở những trường hợp tuổi thai <38 tuần, hoặc thời gian phẫu thuật kéo dài, hoặc nằm viện dài ngày.

Từ khóa: nhiễm khuẩn sau mổ lấy thai, mối liên quan, yếu tố nguy cơ, bệnh viện Từ Dũ

ABSTRACT :

Background: The more caesarean delivery is complicated the more risk factors make surgical site infection following caesarean section in the last level hospital. Rate of surgical site infection following ceasarean in obstetric hospitals in Ho Chi Minh city is from 3.3% to 5. There were some studies found the relation between surgical site infection after ceasarean and increasing risk factors such as having attacked deseas, having additional handling in surgical process, membrane rupter >12h (p<0.05) number of vaginal examinations in labor, time of membrane rupter, emergency surgery and sticky old ceasarean scar. However, factors of the surgery such as types of additional handling, types of extraordinary in surgical process, types of medical invade techniques in post cesarean period have not researched to find out the relation with surgical site infection following caesarean section yet.

Objective: To determine the relationship between rick factors with postcaesarean surgical site infection.

Methods: A case control study was conducted following a previous cohort study on pregnant women living in Ho Chi Minh city who underwent caesarean section in Tu Du hospital form January to July in 2018. These women did not have infection signs or acquired surgical site infection at the beginning of this study. The inclusion criteria enrollment on the study as a case were pregnant who underwent caesarean section and having a diagnosis of surgical site infection within 30 days of the obstetric procedure according SSI criteria of CDC. Control patients were determined after the caesarean section, four control procedures performed at the time nearest to the case’s procedure. Data of the study was collected from clinical records for duration of hospitalization and updated infected situation untill the thirtieth day after caesarean delivery. Multivariate logistic regression analysis was used to determine the relation between explored factors with postcaesarean surgical site infection.

Resutls: Factors make inreasing surgical site infection following caesarean: duration of labor >60 mins (OR=2.7, CI 95% (1-7.3), p<0.05), total duration of hospitalization >5days (OR=8.1, CI 95% (3.5-18.4), p<0.001); Gestational age <38 weeks (OR=1/0.5=2, CI 95% (1.11-5), p<0.05)

Conclusion: Women who had caesarean sections need to be closely monitored and controled during the fisrt two weeks of postcaesarean, especially at the second or third day. Pay attention to gestational age <38 weeks cases or prolonged labor, or long time duration of hospitalization.

Key words: postcaesarean surgical site infection, relation, rick factor, Tu Du hospital

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF