Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI TẦN SUẤT SỬ DỤNG SỮA VÀ CÁC CHẾ PHẨM TỪ SỮA

Đinh Quỳnh Ngọc*, Trương Thị Thùy Dung*, Trần Quốc Cường**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng sử dụng sữa có thể giúp kiểm soát cân nặng và giảm lượng mỡ, tần suất sử dụng sữa cao làm giảm lượng chất béo trong cơ thể. Tuy nhiên, một số nghiên cứu khác lại đưa ra mối liên quan nghịch giữa lượng sữa với BMI, tình trạng dinh dưỡng và phần trăm mỡ cơ thể ở trẻ em gái. Điều này cho thấy mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng với tần suất sử dụng sữa và các chế phẩm từ sữa vẫn còn nhiều tranh cãi.

Mục tiêu: Xác định tình trạng dinh dưỡng và mối liên quan với tần suất sử dụng sữa và các chế phẩm từ sữa của học sinh trường THCS tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện trên 404 học sinh trường THCS tại thành phố Hồ Chí Minh. Học sinh trả lời bộ câu hỏi tự điền sau khi đồng ý tham gia nghiên cứu. Tần suất sử dụng sữa và các chế phẩm từ sữa được đánh giá bằng bộ câu hỏi FFQ 9 câu về tần suất sử dụng sữa và thức ăn nhanh. Tình trạng dinh dưỡng được xác định bằng cách tiến hành cân đo tại chỗ và tính tình trạng dinh dưỡng theo quy ước của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). PR được dùng để lượng giá mối liên quan, với ngưỡng có ý nghĩa thống kê p<0,05.

Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy thừa cân và béo phì chiếm tỉ lệ 30,4%, tỉ lệ suy dinh dưỡng chiếm 3,3%. Tần suất tiêu thụ sữa và các chế phẩm từ sữa của học sinh chiếm 52%. Tỉ lệ học sinh sử dụng các chế phẩm từ sữa theo theo khuyến cáo của Viện dinh dưỡng chiếm 0,3%. Nghiên cứu chưa tìm thấy mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng với tần suất sử dụng sữa và các chế phẩm từ sữa.

Kết luận: Tỉ lệ học sinh sử dụng các chế phẩm từ sữa theo theo khuyến cáo của Viện dinh dưỡng thấp (0,3%). Vì vậy khuyến khích học sinh sử dụng sữa và các chế phẩm từ sữa theo đúng khuyến nghị của Viện dinh dưỡng: uống ít nhất 200ml sữa, ăn 200g sữa chua và 30g phô mai mỗi ngày.

Từ khóa: tình trạng dinh dưỡng, sữa, các chế phẩm từ sữa, FFQ

ABSTRACT :

Background: Using milk can help control weight and reduce fat, the frequency of using high milk reduces the amount of fat in the body. However, some studies have found an inverse relationship between milk intake and BMI and percentage of body fat in girls. This suggests a link between nutritional status and the frequency of controversial use of milk and milk products.

Objective: Determination of nutritional status and the relationship between nutritional status and frequency of use of milk and dairy products from secondary school students in Ho Chi Minh City, Vietnam.

Methods: Descriptive cross-sectional study was conducted on 398 secondary school students in Ho Chi Minh City. Students answer the self-filled questionnaire after agreeing to participate in the study. The frequency of use of milk and dairy products was assessed by the FFQ questionnaire consisting of 80 to more than 120 types of foods and beverages. Nutritional status was determined by conducting on-site measurement and nutritional status according to the World Health Organization (WHO). PR was used to evaluate the relationship, with a statistically significant threshold p <0.05.

Results: Research results showed that overweight and obesity account for 30.4%, the rate of malnutrition accounted for 3.3%. The frequency of milk consumption and milk products of students accounted for 52%. The percentage of students using dairy products as recommended by the Nutrition Institute was 0.3%. The study had not found an association between nutritional status and the frequency of use of milk and dairy products.

Conclusion: Percentage of students using milk products as recommended by the Institute of Nutrition was low (0.3%). Therefore encourage students to use milk and milk products in accordance with Nutrition Institute recommendations: drink at least 200ml of milk, eat 200g of yogurt and 30g of cheese per day.

Keywords: nutritional status, milk, dairy products, FFQ

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF