Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THỪA CÂN BÉO PHÌ Ở TRẺ 3-5 TUỔI Ở THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG: NGHIÊN CỨU BỆNH CHỨNG

Trương Thanh Yến Châu*, Trần Minh Hoàng**, Phạm Nhật Tuấn***, Nguyễn Đỗ Nguyên***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề Bệnh béo phì ở trẻ em là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với sức khoẻ cộng đồng trong thế kỷ 21. Việc xác định các yếu tố nguy cơ béo phì ở trẻ em là cần thiết để xây dựng những Chương trình can thiệp phòng chống tại địa phương hiệu quả.

Mục tiêu nghiên cứu Xác định các yếu tố liên quan đến thừa cân, béo phì ở trẻ 3-5 tuổi tại các trường mẫu giáo thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương năm 2017.

Phương pháp Nghiên cứu bệnh chứng được thực hiện, với bệnh là có TCBP và chứng là không có TCBP được chọn ngẫu nhiên hệ thống trên một nghiên cứu cắt ngang toàn bộ dân số trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đang theo học ở 59 trường mẫu giáo năm 2017. Đối tượng nghiên cứu là các phụ huynh là cha, mẹ của các trẻ trong nghiên cứu, được phỏng vấn theo bộ câu hỏi cấu trúc đã thiết kế sẵn vào giờ đón trẻ tại trường học. Các thông tin chưa thu thập đầy đủ, phỏng vấn viên xin số điện thoại của phụ huynh để liên hệ lại điền cho đầy đủ. Phép kiểm chi bình phương được sử dụng để so sánh sự khác biệt tỉ lệ thừa cân, béo phì giữa các nhóm bệnh, chứng. Sử dụng hồi quy Logistic có điều kiện trong nghiên cứu bệnh chứng bắt cặp tuổi, giới để phân tích các yếu tố liên quan đến TCBP. Những biến số có p<0,05 trong phân tích đơn biến sẽ được đưa vào phân tích đa biến.

Kết quả Các yếu tố liên quan đến thừa cân, béo phì ở trẻ 3 – 5 tuổi tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương là trẻ sinh nặng > 4.000gr, bú sữa ngoài hoàn toàn trong 6 tháng đầu, thời gian xem thiết bị điện tử > 1 giờ/ ngày, trẻ háu ăn, trẻ thích uống nước trái cây tự nhiên. Các yếu tố bảo vệ là: thời gian vận động > 2 giờ/ ngày và thời gian ăn một bữa ăn tăng thêm 15 phút.

Kết luận Kết quả nghiên cứu xác định các yếu tố liên quan đến thừa cân béo phì ở trẻ mẫu giáo thành phố Thủ Dầu Một, và có thể được xem là những nội dung truyền thông cần thiết, cần tập trung trong chương trình can thiệp phòng chống thừa cân béo phì ở trẻ mẫu giáo trong những năm tiếp theo.

Từ khóa thừa cân, béo phì, trẻ mẫu giáo, thành phố Thủ Dầu Một

ABSTRACT :

Background Obesity in children is one of the most serious challenges to public health in the 21st century. Identification of obesity risk factors in children is needed to develop effective local intervention programs.

Objective To determine the associations of overweight and obesity of kindergarten children aged 3-5 years in Thu Dau Mot city, Binh Duong province in 2017.

Methods Case study was conducted on a cross-sectional study of the entire population of children 3-5 years old at 59 kindergartens in 2017. The research subjects were the parents of the children in the study who were interviewed in structured questionnaires designed at the time of receiving the child at school. The information is not fully collected, the interviewer is requesting a phone number from the parent to complete the contact. Chi square test was used to compare differences in overweight and obesity among disease groups. Conditional logistic regression in paired gender-matched case-control study was uesed to analyze factors related to overweight, obesity. Values of p <0.05 in single-variable analysis were included in multivariate analysis.

Results Factors related to overweight and obesity in 3 - 5 year old children in Thua Thien Hue city, Binh Duong province are birth weight> 4.000gr, full breastfeeding for the first 6 months, electronic time watching> 1 hour a day, gluttony, children like natural fruit juice. The protective factors are: active time> 2 hours / day and time to eat a meal for 15 minutes

Conclusions The results of the study identified factors related to overweight obesity in pre-school children in Thu Dau Mot, and could be considered as essential communication materials, focusing on preventive intervention programs. Overweight in pre-school children in the following years.

Key words: overweight, obesity, kindergarten children, Thu Dau Mot city

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF