Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
04 SỰ TƯƠNG HỢP GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VỚI TÝP VÀ NỒNG ĐỘ VIRÚT DENGUE TRONG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TRẺ EM

Trần Thanh Hải*, Tạ Văn Trầm**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu về bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) nhưng cũng có nhiều điều chưa sáng tỏ, trong đó có vai trò của virus Dengue (DENV).

Mục tiêu: Xác định sự tương hợp giữa triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng với týp và nồng độ DENV trong SXHD.

Phương pháp: Đoàn hệ tiền cứu.

 Kết quả: Có 481 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu và các kết quả ghi nhận: cao nhất là nhiễm DENV-1 (44,7%). Khả năng vào sốc của bệnh nhân nhiễm DEN-2 và DEN-1 cao hơn có ý nghĩa thống kê so với các týp khác. Nồng độ virus Dengue giảm dần theo ngày sốt. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nồng độ DENV, tình trạng sơ nhiễm-tái nhiễm trong nhóm SXHD không sốc và có sốc.

Kết luận: Týp virus DENV có ý nghĩa tiên lượng sốc SXHD, không tìm thấy mối liên quan giữa nồng độ virus Dengue với các triệu chứng lâm sàng và cận lậm sàng được khảo sát.

Từ khóa: Sự tương hợp, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, týp, nồng độ virus Dengue, sốt xuất huyết Denge.

ABSTRACT :

Background: There have been numerous studies on Dengue hemorrhagic fever (DHF) patients; however, various issues of this disease have remained unclear including the characteristics of dengue virus (DENV).

Objective: Determine the correlation of clinical and subclinical presentations with dengue serotypes and plasma viral load.

Methods: Prospective cohort.

Results: This study selected 481 patients who suffer fever less than 72 hours. The result presents the patients with DENV-1 infection were highest (44.7%). The progression of disease to DSS of DENV-2 and DENV-1 infected patients were significantly higher than the other serotypes (DENV-3 and DENV-4). There was not the statistically differences between DENV viremia in non- shock DHF and DSS groups.

Conclusions: Dengue serotypes could be utilized for the prognosis of DSS and DENV. There was no corelation of dengue plasma viral load with clinical and subclinical presentations in this study.

 Keywords: Correlation, clinical, subclinical presentations, Dengue serotypes, plasma viral load, Dengue hemorrhagic fever (DHF).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF