Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
29 ĐÁNH GIÁ SỰ LO LẮNG CỦA THÂN NHÂN - BỆNH NHÂN TRONG THỜI GIAN NẰM ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CAI LẬY NĂM 2016

Lê Thị Bé Thơ*, Nguyễn Thị Mỹ Linh*

TÓM TẮT :

Có nhiều thay đổi đối với người bệnh đang nằm điều trị tại bệnh viện, như là tinh thần, gia đình, công việc và ngay cả việc thích nghi với các qui định, thủ tục của bệnh viện. Với phương pháp tiến hành mô tả cắt ngang qua phỏng vấn 384 bệnh nhân nội trú, từ tháng 4/2016 đến 9/2016.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ lo lắng và mong đợi của người bệnh và gia đình họ khi nằm viện.

Kết quả: 99,7% bệnh nhân đã lo lắng khi nằm điều trị tại bệnh viện, 98,7% lo lắng về bệnh không khỏi, 98,7% lo lắng về thái độ, kỹ năng chuyên môn của nhân viên y tế, 91,4% lo lắng về môi trường, cơ sở vật chất của bệnh viện, 91,1% lo lắng về công việc, gia đình. Trong đó 69,8% bệnh nhân lo lắng về biến chứng chiếm tỉ lệ nhiều nhất 64,6% lo không được nhân viên giải thích, 64,6% không người giúp đỡ…97,9% bệnh nhân mong đợi có sức khỏe.

Kết luận: Bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện luôn luôn lo lắng mọi thứ, Vì thế, nhân viên y tế phải hiểu, động viên bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện.

Từ khóa: Lo lắng, mong đợi, bệnh nhân

ABSTRACT :

There were many changes for the patients when they being treated in hospital, such as morale, family, job, economy and event adapt with rules and procedures of hospital. Descriptive study conducted by interviewing 384 in-patients from 4/2016 to 9/2016.

Objective: The patients or their family worried and expected when they were being treated in hospital.

Result: 99.7% patients were anxiety when they were being treated in hospital, 98.7% for disease, 98.7% for attitude and skill of medical staff. 91.4% for environment, facilities of hospital and 91.1% for job and family of them. In there, 68.8% patients worried about complications very much, 66.4% not explain from staff, 64.6% nobody help… 97.9% the patients expected healthy…

Conclusion: Patients being treated in hospital, they always worried about everything, so, medical staff should understand, encourage to the patients during their stay at the hospital

Keyword: Anxiety, expect, patient

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF