Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
32 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀI LÒNG NHÂN VIÊN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Đỗ Văn Niệm*, Trần Thị Mỹ Lệ*, Nguyễn Ngọc Tuyền*, Đoàn Phương Tuyết Nhung*, Lê Thị Trúc*, Tạ Nguyễn Hiền My*, Lê Thị Thu Thúy*

TÓM TẮT :

Giới thiệu: Xác định yếu tố ảnh hưởng hài lòng là yêu cầu quan trọng để triển khai chương trình động viên, khuyến khích nhân viên.

Phương pháp: Sử dụng phân tích nhân tố (PTNT) trên dữ liệu khảo sát hài lòng nhân viên (HLNV), bằng bộ câu hỏi của Bộ Y tế, dùng kết quả đó làm nguồn để phân tích hồi quy tuyến tính bội (HQTTB) nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến HLNV.

Kết quả: Có 3 nhân tố ảnh hưởng có ý nghĩa là FC (Quy chế, tiền lương, phúc lợi), FB (Lãnh đạo & đồng nghiệp), FDC (Công việc, học tập, thăng tiến, bảo hiểm & đoàn thể) với hệ số hồi quy chuẩn hóa & mức ý nghĩa theo thứ tự tương ứng là 0,080; 0,214; 0,602& 0,004; <0,001; < 0,001. Phương trình hồi quy chuẩn hóa dự báo nhân tố hài lòng chung (HLC) (FE) là: FE = 0,602*FCD+0,214*FB+0,08*FC với khả năng giải thích của mô hình là 72% (p < 0,001).

Kết luận: Nhân tố FDC và FB là yếu tố chính ảnh hưởng đến HLNV, cần được tập trung triển khai trong chương trình động viên khuyến khích nhân viên (NV).

Từ khóa: hài lòng nhân viên, phân tích nhân tố

ABSTRACT :

Introduction: To identify factors influencing to staff’s satisfaction is overarching requirement for implementing staff’s motivation and incentives program.

Method: To apply EFA on data of staff’s satisfaction survey based on MOH’s questionnaires and use the results to establish multivariate linear regression model for identifying important factors that influence staff’s satisfaction.

Results: There are three significant influential factors as FC (rules, remuneration, welfare), FB (leadership & coworkers), FDC (job, learning, promotion, insurance & unions) as standardized regression coefficient significant level are 0.080; 0.214; 0.602& 0.004; <0.001; < 0.001. Standardized regression equation of common staff’s satisfaction (FE) is FE = 0.602*FCD+0.214*FB+0.08*FC. It can estimate as 72% (p < 0,001).

Conclusion: FDC and FB factors are overarching influential factors of staff’s satisfaction. That needs to focus on implementing staff’s motivation and incentive program.

Key words: staff’s satisfaction, Exploratory Factor Analysis (EFA).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF