Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
33 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ TRONG VIỆC TÁI CẤU TRÚC BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT HÀI LÒNG BỆNH NHÂN NỘI TRÚ CSQ8-M TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Lê Thị Trúc*, Đỗ Văn Niệm*, Trần Thị Mỹ Lệ*, Đoàn Phương Tuyết Nhung*, Nguyễn Ngọc Tuyền*, Tạ Nguyễn Hiền My*, Lê Thị Thu Thúy*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Sự đo lường hài lòng là chỉ số chất lượng quan trọng, nhu cầu của người bệnh tăng theo thời gian. Vì vậy, việc đánh giá định kỳ bộ công cụ đo lường sự hài lòng là cần thiết.

Mục tiêu: Đánh giá chất lượng trúc bộ câu hỏi CSQ8-m và xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến hài lòng người bệnh nội trú

Phương pháp: Hồi cứu số liệu từ năm 2014-2016. Hệ số Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phương pháp hồi quy tuyến tính và mô hình Kano dùng để đánh giá và tái cấu trúc bộ câu hỏi.

Kết quả: Có 4 nhân tố mới được hình thành gồmChất lượng dịch vụ F1(c2, c3, c5), Thông tin tư vấn hành chính F2(c9, c10), Tư vấn trong điều trị và dự phòng F3(c6, c11), Sự trung thành F4(c4, c8), với chỉ số Cronbach’s alpha từ 0,66 đến 0,82, thể hiện sự gia tăng đồng biến với sự hài lòng chung trong mô hình hồi quy (r = 0,5-0,68; giải thích được 71% sự thay đổi). Nhân tố F3(c6, c11) là yếu tố cơ bản quan trọng.

Kết luận: Có thể mở rộng xây dựng thêm các câu hỏi trong nhân tố Tư vấn trong điều trị và dự phòng để tăng độ tin cậy cho bộ câu hỏi. Đồng thời, sự chú trọng vào nhân tố Chất lượng dịch vụ sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ và tích cực đến Sự hài lòng chung

Từ khóa: Sự hài lòng bệnh nhân nội trú, EFA, mô hình Kano

ABSTRACT :

Background: Patient satisfaction is an important indicator, and patient needs are increasing over time. Therefore, assessing patient satisfaction questionnaire regularly is necessary

Objectives: To assess the quality of CSQ8-m questionnaire and determine main factors affecting the internal patient’s satisfaction

Method: Data retrieval of CSQ8-m surveys which were standard and stored in computer systems from 2014-2016. Cronbach’s alpha and Exploratory factor analysis (EFA) were applied to estimate and restructure the questions. Linear regression analysis and Kano modek was used to assess the impact of other variables in the overall satisfaction.

Results: By EFA, there were 4 new factors: Service quality F1(c2, c3, c5), Administration information F2(c9, c10), Consultation on treatment and prevention F3(c6, c11), Loyalty F4(c4, c8), whose Cronbach’s alpha coefficients are from 0.66 to 0.82. These factors increased homogeneity with the general patient’s satisfation (r = 0.5-0.68 and R2 = 71%). C6 and c11 in factor 3, Consultation on treatment and prevention, are important basically in model Kano.

Conclusion: Creating more questions in factor 3 to increase reliability for the questionnaire. The Service quality is the most important factor in improving patient satisfaction.

Key words: Inpatient’s satisfaction, exploratory factor analysis, Kano model

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF