Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
39 CẢI THIỆN TỶ LỆ TUỘT BĂNG Ở NGƯỜI BỆNH BỎNG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA PHỎNG – TẠO HÌNH, BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Trần Bích Thủy*, Đặng Thị Thanh Thúy*, Phạm Thị Hoàng Oanh*, Đoàn Phương Tuyết Nhung*, Nguyễn Ngọc Anh Thy*, Nguyễn Thị Hoa*, Nguyễn Thị Thúy Hồng*, Nông Thị Thu Hường*, Đinh Thị Phương*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Giữ băng không bị tuột là yêu cầu quan trọng trong chăm sóc người bệnh bỏng. Do tỷ lệ tuột băng còn cao khoảng 30% nên chúng tôi triển khai cải tiến chất lượng này.

Mục tiêu: Giảm tỉ lệ người bệnh còn đau nặng khi thay băng xuống 0%, đồng thời tăng tỷ lệ băng đúng kỹ thuật của điều dưỡng và tuân thủ hướng dẫn của thân nhân trên 85%; hướng đến giảm tỷ lệ tuột băng dưới 20% sau 3 tháng cải tiến.

Phương pháp: Thiết kế chuỗi thời gian trước – sau được sử dụng. Triển khai hoạt động can thiệp theo tiếp cận PDCA, sơ kết số liệu mỗi 3 tuần, dùng phân tích Pareto để xác định lỗi thường gặp và điều chỉnh.

Kết quả: Tỷ lệ tuột băng giảm dưới 20% sau 2 tuần triển khai, sau đó giảm tiếp tục dưới 5% ở 2 tuần cuối. Tỷ lệ người bệnh đau nặng giảm nhanh; tỷ lệ tuân thủ kỹ thuật băng của điều dưỡng và tuân thủ hướng dẫn của thân nhân đạt mục tiêu. Phân tích hồi quy cho thấy, chỉ có tỷ lệ đau nặng có tương quan có ý nghĩa thống kê (p = 0,029) với tỷ lệ tuột băng.

Kết luận: Hoạt động cải tiến đã đạt mục tiêu giảm tỷ lệ tuột băng. Riêng mục tiêu không còn trường hợp đau nặng chưa đạt, mặc dù chỉ số này có cải thiện có ý nghĩa sau cải tiến. Giảm đau nặng cũng là yếu tố quan trọng giúp giảm tỷ lệ tuột băng.

Từ khóa: cải tiến chất lượng, PDCA, tuột băng, thang đánh giá đau Wong-Baker.

ABSTRACT :

Background: To keep the bandages do not slip is one of important requirements of burn patient care. The slipping bandage rate is as high as 30%. Therefore, we do this quality initiative.

Objectives: To decrease the rate of patients with severe pain in changing bandage process as low as 0%,increase the rate of nurses’ compliance on bandage technique process and patient relatives following the instruction over 85% at once for decreasing the slipping bandage rate below 20% after 3 months implementing the initiatives.

Method: Before and after time series design is used. The interventions are deployed based on PDCA approach. Data analysis is done weekly. The trend of quality indicators is reviewed every 3-week regularly. Pareto analysis is used to identify essential errors and making the improvement.

Results: The slipping bandage rate decreased as lower 20% after 2 weeks of intervention and continuing to reduce below 5% in the last two weeks. The rate of patients with severe pain decreased rapidly, the rates of nurses’ compliance on using bandage process and patients’ relatives following the healthcare providers’ instructions met the thresholds. In multivariate regression analysis, it is only the rate of patients with severe pain having significant relation with the rate of slipping bandage (p = 0.029).

Conclusion: The quality improvement activities have met the threshold of the rate of slipping bandage. The rate of patients with severe pain has decreased significantly but has not met the ideal goal as 0%. The decreasing on the rate of patients with severe pain has related significantly with the lowering of the slipping bandage rate.

Key words: Quality improvement, PDCA, slipping bandage, Wong-Baker pain released scale.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF