Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
47 ĐIỀU TRỊ CORTICOSTEROID VÀ CYCLOSPORINE TRONG HỘI CHỨNG THẬN HƯ LIÊN QUAN VIÊM GAN SIÊU VI B CÓ THẬT SỰ AN TOÀN - BÁO CÁO CA VÀ HỒI CỨU Y VĂN

Nguyễn Đức Quang*, Lại Bích Thủy*, Huỳnh Thoại Loan*, Trịnh Đình Thế Nguyên*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Hội chứng thận hư (HCTH) ở trẻ em có thể thứ phát sau nhiễm HBV mạn. Điều trị kháng siêu vi bằng các đồng phân nucleo(side)tide có thể tạo ra sự lui bệnh của HCTH cùng với sự biến mất của HBsAg và/hoặc HBeAg trong máu. Corticoid cải thiện các triệu chứng của HCTH nhưng làm tăng sự sao chép, chậm quá trình đào thải siêu vi và suy gan cấp do sự tái hoạt của hệ miễn dịch khi ngưng thuốc đột ngột.  Chúng tôi báo cáo một trường hợp HCTH thứ phát do HBV được điều trị thành công bằng thuốc kháng siêu vi Tenofovir và thuốc ức chế miễn dịch Prednisone + Cyclosporine.

Đối tượng và phương pháp: Báo cáo ca lâm sàng.

Kết quả: Bệnh nhân nữ 11 tuổi, nhập viện lần đầu vào tháng 01/2015 vì phù toàn thân, tiểu vàng, HA 15/10 cmHg. Các xét nghiệm máu ghi nhận albumine 1,77g%, cholesterol 8,88 mmol/l, creatinine cao nhất 251micromol/l, C3 37,5 mg/dl và C4 4,9 mg/dl, ANA (-), Anti DsDNA (-), 6 ENA profile (-), HBsAg (+), HBeAg(+), Anti HBc total (+), HBV-DNA 1106x106 copies/ml, Anti HCV (-), AST 80U/l, ALT 69U/l. Tổng phân tích nước tiểu: pro ++++, ery +++, đạm niệu 24 giờ: 12,6g/1,73m2 da/ngày. Sinh thiết thận phù hợp với viêm cầu thận tăng sinh màng do phức hợp miễn dịch. Điều trị năm tháng bằng Tenofovir và hạ áp với Furosemide, Enalapril, Nifedipine không cải thiện HCTH và cao huyết áp mặc dù giảm được HBV-DNA 1753 copies/ml và cải thiện chức năng gan (AST 19,4U/l, ALT 10,62U/l). HCTH và cao huyết áp không cải thiện sau điều trị một tháng với Prednisone 2 mg/kg/ngày nhưng đạt được lui bệnh hoàn toàn HCTH và virus học (HBeAg âm, HBV-DNA ≤ 250 copies/ml) với điều trị Cyclosporine và Prednisone kết hợp với thuốc kháng siêu vi Tenofovir.

Kết luận: Điều trị thuốc ức chế miễn dịch kết hợp thuốc kháng siêu vi Tenofovir có thể tạo ra sự lui bệnh HCTH thứ phát do HBV mà không đáp ứng với thuốc kháng siêu vi đơn độc và không gây ra sự tái hoạt của HBV và sự bùng phát của tổn thương gan.

Từ khóa: HCTH liên quan HBV, viêm cầu thận tăng sinh màng, tenofovir, thuốc ức chế miễn dịch, trẻ em.

ABSTRACT :

Background: Childhood nephrotic syndrome may be secondary from chronic HBV infection. Anti-viral therapy with nucleoside(tide) analogues can cause remission of nephrotic syndrome together with clearance of HBsAg and/or HBeAg in serum. Corticosteroid may ameliorate symptoms of nephrotic symdrome but increase viral replication, delay the process of viral elimination and induce an acute hepatic failure caused by rebound reactivation of the immune system after abrupt cessation of the drug.  We report a case with HBV-related nephrotic syndrome who was successfully treated with an anti-viral agent Tenofovir and immunosuppressive drugs Prednisone and Cyclosporine.

Patient and method: case report

Result: An eleven-year-old female patient had the first-time admission in our hospital because of general edema, yellow urine and high blood pressure (PB 15/10 cmHg) on Januarry 2015. Blood tests encompassed albumine 1.77g%, cholesterol 8.88 mmol/l, highest creatinine 251 micromol/l, C3 37.5 mg/dl and C4 4.9 mg/dl, ANA (-), Anti DsDNA (-), 6 ENA profile (-), HBsAg (+), HBeAg(+), Anti HBc total (+), HBV-DNA 1106x106 copies/ml, Anti HCV (-), AST 80U/l, ALT 69U/l. Urinary analysis was reported as pro ++++, ery +++, 24-hour protein quatitation was 12.6g/1.73m2/day. Renal biopsy was consistent with immune-complex membranoproliferative glomerulonephritis. Five-month regimen with Tenofovir and anti-hypertensive drugs such as Furosemide, Enalapril, Nifedipine did not ameliorate hypertension and nephrotic state inspite of relief of serum HBV-DNA 1753 copies/ml and amelioration of serum hepatic enzymes (AST 19.4U/l, ALT 10.62U/l). Nephrotic syndrome and high blood pressure did not reduce after one-month treatment with Prednisone 2 mg/kg/day but achived complete remission of nephrosis and virology (negative serum HBeAg, HBV-DNA ≤ 250 copies/ml) with combination of immunosuppressive agents  Cyclosporine, Prednisone and anti-viral medication Tenofovir.

Conclussion: Therapeutic regimen combined with immunosuppressive agents and anti-viral medication Tenofovir can achive remission of HBV-related nephrotic syndrome, which did not respond with anti-viral drug alone, without reactivation of viral replication and acceleration of hepatic injuries.

Key word: HBV-related nephrotic syndrome, membranoproliferative glomerulonephritis, tenofovir, immunosuppressive agents, children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF