Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 3
KHẢO SÁT PORPHYROMONAS GINGIVALIS Ở BỆNH NHÂN HÔI MIỆNG BẰNG KỸ THUẬT REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION

Đặng Vũ Ngọc Mai*, Nguyễn Thị Hồng*, Phạm Hùng Vân**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Các vi khuẩn yếm khí trong miệng có thể phân hủy protein tạo ra các hợp chất sulfur bay hơi góp phần gây ra tình trạng hôi miệng. Bề mặt lưng lưỡi là nơi thuận lợi cho sự tồn tại và tăng trưởng của chúng. Kỹ thuật Polymerase chain reaction có nhiều ưu điểm trong việc khảo sát các vi khuẩn này.

Mục tiêu: Khảo sát sự hiện diện và số lượng vi khuần Porphyromonas gingivalis (Pg) trong mẫu mảng bám lưng lưỡi ở bệnh nhân hôi miệng và tương quan của vi khuẩn này với nồng độ các hợp chất sulfur bay hơi, chỉ số mảng bám lưỡi, chỉ số đổi màu lưỡi, chỉ số nướu, chỉ số mảng bám răng và lưu lượng nước bọt không kích thích.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng đến khám tại Khoa Răng hàm mặt được đo nồng độ các hợp chất sulfur bay hơi bằng máy sắc ký khí đơn giản (Oral ChromaTM) để đưa vào nhóm hôi miệng (nhóm bệnh) và nhóm không hôi miệng (nhóm chứng). Mỗi nhóm gồm 36 đối tượng được bắt cặp theo tuổi và giới tính. Lấy mẫu mảng bám lưng lưỡi để làm xét nghiệm real-time PCR xác định sự hiện diện và tỉ lệ % của Pg trong tổng số vi khuẩn. Ghi nhận chỉ số mảng bám lưỡi, chỉ số đổi màu lưỡi, chỉ số nướu, chỉ số mảng bám răng và lưu lượng nước bọt không kích thích.

Kết quả: Nhóm bệnh có tỉ lệ hiện diện Pg cao hơn có ý nghĩa (44,5%) so với nhóm chứng (13,9%) (p<0,05). Không có sự khác biệt về tỉ lệ % Pg trong tổng số vi khuẩn giữa hai nhóm (p>0,05). Nhóm hiện diện Pg có nồng độ hydrogen sulfide cao hơn có ý nghĩa so với nhóm không hiện diện Pg (p<0,05). Tỉ lệ % Pg có tương quan với nồng độ hydrogen sulfide (r=0,28), methyl mercaptan (r=0,31), dimethyl sulfide (r=0,35) và lưu lượng nước bọt (r=-0,28).

Kết luận: Vi khuẩn Porphyromonas gingivalis trong mảng bám lưng lưỡi có khả năng góp phần gây ra hôi miệng và tỉ lệ % của vi khuẩn có thể liên quan với mức độ của tình trạng này.

Từ khóa: hôi miệng, Porphyromonas gingivalis, mảng bám lưỡi.

ABSTRACT :

Background: Oral anaerobic bacteria can exhibit high proteolysis activity that produces volatile sulfur compounds resulting in halitosis. The dorsum surface of the tongue favors the accumulation and development of oral bacteria. Polymerase chain reaction technique obtains some advantages in detecting these anaerobes.

Objectives: To determine the presence and proportions of Porphyromonas gingivalis (Pg) in tongue coating samples of halitosis patients and their correlation with levels of volatile sulfur compounds, tongue coating index, tongue discoloration index, gingival index, plaque index and non-stimulated saliva flow rate.

Methods: Oral malodor was assessed by levels of three volatile sulfur compounds measured by a simple gas chromatography (Oral ChromaTM). Subjects were then divided into two groups: malodor (n=36) and non-malodor/healthy group (n=36) matched by age and sex. Bacterial samples were collected from tongue dorsum coating following by real-time PCR analysis for Pg. Clinical parameters were recorded including tongue coating index, tongue discoloration index, gingival index, plaque index and non-stimulated saliva flow rate.

Results: Pg was present with significant difference between malodor group (44.5%) and healthy group (13.9%) (p<0.05). The proportion of this bacterium was not significantly different between two groups. (p>0.05) The level of hydrogen sulfide of Pg-positive group was significantly higher than that of Pg-negative group (p<0.05). Significant correlations exists between proportion of Pg and level of hydrogen sulfide (r=0.28), methyl mercaptan (r=0.31), dimethyl sulfide (r=0.35) and saliva flow rate (r=-0.28).

Conclusions: Porphyromonas gingivalis on tongue dorsum may contribute greatly to oral malodor. Its proportion may correlate with malodor intensity level.

Keywords: halitosis/oral malodor, Porphyromonas gingivalis, tongue coating.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF