Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC NĂM 2017

Nguyễn Thành Nhơn*, Trần Xuân Mai*, Trần Thị Hồng**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Bệnh viện Quận Thủ Đức được Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế và Sở Y tế Tp.HCM cho phép thí điểm triển khai hồ sơ bệnh án điện tử từ năm 2015. Qua 1 năm triển khai bệnh viện đã đạt được 1 số thành quả bên cạnh các khó khăn đang gặp phải khi triển khai. Chưa có nghiên cứu nào mô tả thực trạng cũng như phân tích thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai bệnh án điện tử do đó nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả lại thực trạng này.

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả thực trạng, một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình ứng dụng bệnh án điện tử tại Bệnh viện Quận Thủ Đức năm 2017.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, nghiên cứu định lượng tiến hành trước sau đó tiến hành nghiên cứu định tính bổ sung kết quả định lượng.

Kết quả: Đưa ra thực trạng ứng dụng bệnh án điện tử, các yếu tố thuận lợi và khó khăn trong quá trình ứng dụng bệnh án điện tử tại Bệnh viện Quận Thủ Đức năm 2017.

Kết luận: Nhóm nghiên cứu đưa ra một số nhận định của đối tượng trong nghiên cứu mô tả thực trạng, yếu tố thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng bệnh án điện tử tại Bệnh viện Quận Thủ Đức năm 2017.

Từ khóa: bệnh án điện tử

ABSTRACT :

Background: Thu Duc District Hospital has been licensed by the Health Care Management Department of the Ministry of Health and the Health Service of Ho Chi Minh City to pilot the implementation of electronic medical records from 2015. Over a year of implementing the hospital, Number of achievements in addition to difficulties encountered when deploying. There are no studies describing the situation as well as analyzing the advantages and disadvantages in the implementation of electronic medical records so the study was conducted to describe this situation.

Objectives: Description of the situation, some advantages and difficulties in the application of electronic medical records in Thu Duc District Hospital in 2017.

Methods: Cross-sectional descriptive studies, quantitative research conducted first, then qualitative research supplemented with quantitative results.

Results: Introduce the application of electronic medical records, favorable factors and difficulties in the application of electronic medical records in Thu Duc District Hospital in 2017.

Conclusion: The research team made a number of observations in the study describing the current status, convenience and difficulty of using electronic medical records at Thu Duc District Hospital in 2017.

Keywords: electronic medical records

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF