Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
NHÂN MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CHĂM SÓC BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG TẠI BỆNH VIỆN AN BÌNH

Trần Ngọc Phượng*, Nguyễn Hoàng Duy*, Bùi Mạnh Côn*, Trần Văn Hải*, Vũ Minh Đức*, Nguyễn Đức Trung*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Thay khớp háng là một kĩ thuật chỉnh hình phổ biến hiện nay trên thế giới. Khoảng 10 năm trở lại đây, phẫu thuật thay khớp háng đã trở nên phổ biến hơn tại Việt Nam. Việc chăm sóc và hướng dẫn bệnh nhân tập luyện sau khi thực hiện phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo góp phần không nhỏ vào thành công của cuộc phẫu thuật.

Mục tiêu: Khảo sát một số đặc điểm chăm sóc bệnh nhân phẫu thuật thay khớp háng tại bệnh viện An Bình từ 12/2016-10/2017.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: mô tả hàng loạt ca. Đối tượng nghiên cứu: Các trường hợp phẫu thuật thay khớp háng tại khoa PTTHTM bệnh viện An Bình từ 12/2016-10/2017.

Kết quả: Có 17 trường hợp được ghi nhận. Tuổi trung bình: 61,5±17,5. Trong đó có 8 nữ, 9 nam, 12 trường hợp thay khớp háng bán phần, 5 trường hợp thay khớp háng toàn phần (tất cả đều mổ chương trình). X-Quang là phương tiện chẩn đoán hình ảnh chính. Thời gian mổ trung bình là 110 ± 50 phút. Không ghi nhận các tai biến và biến chứng. Thời gian nằm viện sau mổ trung bình là 15,5 ± 5 ngày. Các trường hợp hậu phẫu xuất viện với tình trạng ổn.

Kết luận: Các số liệu ghi nhận còn khá khiêm tốn, tuy nhiên lợi ích của phẫu thuật thay khớp háng đã mang lại nhiều thành công to lớn, giúp người bệnh cải thiện tình trạng đau, phục hồi khả năng vận động của khớp. Đây chỉ là bước khời đầu, để chúng tôi tiến hành các nghiên cứu có chiều sâu hơn, và có thể đưa ra các số liệu hữu ích, góp phần cho lĩnh vực phẫu thuật thay khớp háng.

ABSTRACT :

Question: Hip joint replacement is orthopaedic techniques is popular in world now. 10 years back, it is expected to become even more common in Viet NAm. Take care patients and instruct practice guideline after hip joint replacement surgery is the factor contributing to the success of operation

Objectives: Some characteristics of survey take care Hip joint replacement patients in An Binh hospital from 12/2016 to 10/2017.

Study method: Case series study

Objectives: Cases of hip joint replacement surgery in An Binh hospitalfrom 12/2016 to 10/2017.

Results: 17 cases were recorded. Average age: from 61.5 to 17.5. Of which there are 8 women, 9 Males. 12 cases of Semi hip joint replacement, 5 cases of total hip joint replacement (all surgery program). Portable X-ray has been an useful tool for the diagnosis images. Surgical time average 110 ± 50 minutes. No problems after surgery, everythings was good. After surgery patients need to stays at hospital from 5 to 15 days. Patients could go home in good condition.

Conclusion: The data recorded is relatively modest, but the benefits of hip joint replacement surgery has brought great success, helping patients improve pain, rehabilitate the mobility of the joint. This is just the beginning, so that we can do more research, and can provide useful data, which contributes to the field of hip joint replacement surgery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF