Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
KHẢO SÁT MÔ HÌNH BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG TẠI BỆNH VIỆN AN BÌNH 6 THÁNG 2017

Phan Minh Phú*, Đoàn Vương Kiệt*, Bùi Mạnh Côn*, Trần Văn Hải*, Vũ Minh Đức*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát đặc điểm chung của bệnh nhân được điều trị nội trú tại Bệnh viện An Bình quý I, II 6 tháng 2017 theo mô hình Bệnh tật và tử vong của ICD 10.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu cắt ngang. Chọn tất cả bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện An Bình có chẩn đoán bệnh bằng mã ICD 10.

Kết quả: Có tổng cộng 14.092 bệnh nhân điều trị nội trú trên tổng số 270.769 bệnh nhân đến khám 6 tháng đầu năm 2017 với tỷ lệ là 5,2%. Về đặc điểm dịch tể học: bệnh nhân nam chiếm 54% và nữ là 46%. Về nhóm tuổi: 18 – 60 tuổi chiếm 68% nhiều nhất, nhóm > 60 tuổi chiếm 29%. Về mô hình bệnh tật: Nhóm Bệnh hệ tuần hoàn (nhóm IX) chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 20,4%; Bệnh hệ tiêu hóa chiếm 14%; Bệnh hệ Hô hấp 12,8%; Chửa đẻ và sau đẻ chiếm 10,2%. Loại bệnh phổ biến nhất là Tăng huyết áp với tỷ lệ 13,17%/Tổng số bệnh điều trị tại BV; Bệnh chửa đẻ chiếm 7,8% và Bệnh Mắt chiếm 5,2%. Về tử vong: Tỷ lệ tử vong chung là 0,43%; Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc có tỷ lệ tử vong cao nhất là 5,9%/TS bệnh điều trị tại khoa và 0,18%/TS bệnh toàn BV. Bệnh hệ tuần hoàn, vi khuẩn, hô hấp là các loại bệnh hàng đầu gây tử vong.

Kết luận: Đặc thù cũng là thế mạnh của bệnh viện An Bình là điều trị cho người nhóm người trẻ và trung niên từ 18-60 tuổi chiếm tỷ lệ cao. Khoa Sản, Tim mạch, Tiêu hóa và Mắt là những nơi có tỷ lệ điều trị cao nhất. Mô hình bệnh tật bệnh tật và tử vong cũng có đặc điểm riêng biệt.

Từ khóa: ICD-10

ABSTRACT :

Objective: to investigate to common characteristics of the inpatients in An Binh Hospital in6 months 2017 with ICD 10 (International Classification of Disease 10).

Material and Method: prospective, descriptive and cross-sectional. Including total inpatients in An Binh Hospital in 6 months 2017.

Result: There are 14.092 treated inpatients on total outpatients in quarter I, II 2017 (5.2%). About epidemiology features: Men (54%) and Women (46%). About ages group: 18-60 years (68%) takes the highest rate, over 60 years (29%). About patterns of disease and mortality: Diseases of the Circular System group places the highest rate 20.4%; Disease of the digestive system (14%); Pregnancy, childbirth and the puerperium (10.2%). The most frequently disease is Essential (primary) hypertension 20.4%; Other complications pregnancy and delivery 10.2%; Cataract and other disorders of lens takes 5.2% overall rate. About mortality: the common death rate (0.43%); ICU has the highest rate (5.9%/Inpatients in ICU), Circular System, Other bacterial diseases and Respiratory System disease in the top mortality.

Conclusion: Treatingforthe young and elders in ages between 18-60 years is specificity and advances in An Binh Hospital. Obstetrics, Cardiovascular, Digestive and Ophthalmology department have the high treating rate. Therefore, the patterns of disease and mortality in An Binh Hospital has its own specific features.

Keyword: International Classification of Diseases 10.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF