Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở CÁC BỆNH NHÂN NỘI TRÚ Ở KHOA LÂM SÀNG BẰNG BẢNG ĐÁNH GIÁ NRS VÀ SGA.

Nguyễn Đức Trung*, Bùi Mạnh Côn*, Đỗ Thị Ngọc Diệp***, Trần Văn Hải*, Vũ Minh Đức*, Trần Thị Ngọc Thủy*, Nguyễn Thị Bích Trâm*, Nguyễn Huỳnh Minh Phương*, Lê Thị Hoàng*, Võ Ngọc Huyền*, Lâm Vạn Phong**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Suy dinh dưỡng bệnh nhân nằm viện khác với suy dinh dưỡng mãn tính trong cộng đồng. Ngoài kiến thức, cách chăm sóc và điều kiện kinh tế của gia đình thì còn nhiều yếu tố khác góp phần trong suy dinh dưỡng bệnh viện.

Mục tiêu: Khảo sát tình trạng suy dinh dưỡng ở các bệnh nhân nội trú ở khoa lâm sàng bằng bảng đánh giá NRS và SGA trong 8/2017.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: Có tổng 10 khoa lâm sàng được khảo sát tại bệnh viện An Bình, với tổng số bệnh nhân được khảo sát là 171. Tỷ lệ nam/ nữ là 1/1,75. Tuổi nhỏ nhất:16 tuổi, tuổi lớn nhất: 91 tuổi. Có sự tương quan giữa tình trạng dịnh dưỡng người bệnh đánh giá theo SGA và nhóm tuổi: nhóm người cao tuổi có vấn đề về dinh dưỡng nhiều hơn nhóm còn lại. Người có mức đủ sống nghèo khó khăn, không biết chữ, không có bảo hiểm y tế, tuổi cao có vấn đề về dinh dưỡng nhiều hơn ở nhóm người đủ sống trở lên. Số phát hiện có vấn đề dinh dưỡng ở bảng đánh giá SGA nhiều hơn bảng đánh giá NRS.

Kết luận: Các số liệu ghi nhận còn khá khiêm tốn, tuy nhiên lợi ích việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân khi vào viện là điều hết sức cần thiết.

Từ khoa: Dinh dưỡng, bệnh viện, điều trị, SGA, NRS.

ABSTRACT :

Background: Hospitalized malnutrition is different from malnutrition in community. In addition to knowledge, care and economic conditions of the family, many factors arecontribute to malnutrition in hospitals.

Objectives: Survey of malnutrition condition in patients in clinical practice using the NRS and SGA scoreboard in 8/2017.

Subjects – Method: Case series study.

Results: 10 clinical departments in An Binh Hospital. 171 patients evaluated. Male/female ratio is 1/1.75. Minimumage: 16 years old, maximum age: 91 years old. There was a correlation between SGA status and age group: the elderly had more nutritional problems than the rest. People with poor living standards, illiterate people, no health insurance, high age have more nutritional problems than those living in groups. The number of nutritional problems found in the SGA was higher than that of the NRS.

Conclusions: Data is still limited, however, the benefits of evaluation of nutritional condition in hospitailzed patients is esssential.

Keywords: Malnution, hospital, treatment, SGA, NRS

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF