Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
HIỆU QUẢ GIÁO DỤC SỨC KHỎE LÊN KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ CỦA BÀ MẸ CÓ CON SO TẠI KHOA NHI, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG NĂM 2017

Võ Thị Tiến*, Ngô Thanh Hải**, Tạ Văn Trầm*

TÓM TẮT :

 Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả giáo dục sức khỏe (GDSK) lên kiến thức, hành vi nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM) của bà mẹ có con so tại khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa Tiền Giang 2017.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang phân tích trước và sau 4 tháng với cỡ mẫu là 57 bà mẹ có con so tại phòng Sơ sinh khoa Nhi, bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Công cụ thu thập số liệu là phiếu khảo sát kiến thức và hành vi NCBSM và tỉ lệ bà mẹ NCBSM hoàn toàn trong 4 tháng đầu được thu thập bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp bà mẹ. Sự khác biệt về kiến thức và hành vi NCBSM trước và sau khi GDSK được xác định bằng phép kiểm Fisher và T-test.

Kết quả: Tỷ lệ kiến thức và hành vi NCBSM của bà mẹ sau can thiệp GDSK đều cao hơn so với thời điểm trước can thiệp GDSK, tỷ lệ NCBSM hoàn toàn trong nghiên cứu là 78,2%.

Kết luận: Phát huy vai trò hiệu quả GSDK NCBSM thường xuyên tại các cơ sở y tế, đặc biệt cho đối tượng là bà mẹ có con so, không chỉ tại các đơn vị sản phụ khoa mà cả các đơn vị nhi sơ sinh.

Từ khóa: giáo dục sức khỏe, kiến thức, hành vi, nuôi con bằng sữa mẹ.

ABSTRACT :

Objectives: To evaluate effectiveness of health education about breastfeeding on maternal knowledge and behaviour having first-born child at Neonatal department, Tien Giang General Hospital 2017.

Methods: A cross-sectional analaysis study was conducted before and after 4 months with the sample size was 57 mothers having first-born child at Neonatal department, Tien Giang General Hospital. The tool was a questionnare about knowledge, behaviour about breast-feeding and the ratio of maternal exclusive breast-feeding in 4 months after birth. The difference between knowledge and behaviour about breastfeeding at the time of before and after patient education intervention was determined by Fisher test and T-test.

Results: The ratio of mother having correct knowledge and behaviour about breast-feeding at the time of after patient educatiion intervention was higher than the time of before patient education intervention. The ratio of maternal exclusive breastfeeding in the research was 78.2%.

Conclusions: It is necessary to continiue and improve the role of patient education of breastfeeding.

Keywords: health education, knowledge, behaviour, breastfeeding.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF