Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2017

Huỳnh Thiên Ân*, Trần Quỳnh Anh*, Tạ Văn Trầm**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả thực trạng công tác y tế trường học trong các trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang năm 2017.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: Có 65/70 cơ sở (97,1%) đạt công tác tổ chức, kế hoạch YTTH. 70,8% trường đạt về các điều kiện cơ sở vật chất. Có 88,9% đạt về các điều kiện cấp thoát nước và vệ sinh môi trường. Có 45,7% đạt chuẩn về các điều kiện an toàn thực phẩm. Có 91,6% đạt về việc bảo đảm môi trường thực thi chính sách và xây dựng các mối quan hệ xã hội trong trường học, liên kết cộng đồng. Có 92,9% bảo đảm điều kiện về phòng y tế và 66,7% nhân viên y tế. Có 80,9% đạt về Tổ chức các hoạt động quản lý, bảo vệ và CSSKHS. Có 92,8% đạt về Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe.100% các trường có Thống kê báo cáo, đánh giá về công tác YTTH hàng năm.100% các trường xếp loại đạt. Có 34,2% xếp loại tốt; 62,9% xếp loại khá.

Kết luận: Các hoạt động đã và đang thực hiện là giáo dục sức khỏe, tổ chức các hoạt động YTTH tuy nhiên các hoạt động này mới đạt ở hiệu quả nhất định.

Từ khóa: Y tế trường học, Tiền Giang.

ABSTRACT :

Objective: Describe the situation of school health work in primary and secondary schools in My Tho city, Tien Giang province in 2017.

Method: A cross-sectional descriptive study.

Results: 65/70 (97.1%) achieved the organization and plan of school health. 70.8% of the schools had the facilities. 88.9% achieved water supply and drainage and environmental sanitation. 45.7% had food safety standards. 91.6% achieved environmental assurance in implementing policies and building social relationships in schools, community links. 92.9% had medical facilities and 66.7% health workers. 80.9% achieved the organization of management, protection and health care activities. 92.8%achieved the organization of communication activities, health education.100% of schools had statistics on reporting and evaluation of annual school health.100% ranked. 34.2% of schools rated good; 62.9% ranked pretty well.

Conclusion: The activities that have been implemented are health education, the organization of school health activities (periodic health examinations, initial first aid, implementation of initial health care programs). However, these activities are not frequent, so gets a certain effect.

Keywords: School health, Tien Giang

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF