Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
PHƯƠNG PHÁP CHIA LIỀU THUỐC TIM DẠNG VIÊN TẠI NHÀ CỦA BỆNH NHI TIM BẨM SINH TẠI KHOA TIM MẠCH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ THÁNG 04/2017 – 10/2017

Nguyễn Thanh Liêm*, Nguyễn Hoàng Nhu*, Cao Thị Ngọc Mai*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát các phương pháp chia liều thuốc tim dạng viên tại nhà của bệnh nhi tim bẩm sinh khoa tim mạch bệnh viện Nhi Đồng 2.

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả.

Kết quả: Khảo sát 82 thân nhân trực tiếp chia thuốc cho bệnh nhi về phương pháp chia liều thuốc tim dạng viên tại nhà bao gồm các loại thuốc: captopril 25mg, furosemide 40mg, spiroolactone 25mg, aspirin 81mg, digoxin 0,25mg, propranolol 40mg, sildenafil 50mg. Có 48,78% thân nhân chọn cách cắt thuốc bằng dụng cụ (dao, kéo, đồ chia thuốc mua tại nhà thuốc); 21,95% chọn cách bẻ thuốc bằng tay; 25,61% chọn cách nghiền nguyên viên thuốc sau đó chia liều (không pha với nước); 3,66% chọn cách pha nguyên viên thuốc với nước sau đó chia liều. Có 96,35% thân nhân không được hướng dẫn cách chia liều thuốc viên tại nhà.

Kết luận: Các phương pháp chia liều của 82 thân nhân đang sử dụng đều có những ưu và nhược điểm riêng, nhưng đều không đảm bảo được chính xác liều lượng. Bên cạnh đó, theo FDA và Bộ y tế chưa có khuyến cáo nào về việc chia nhỏ viên thuốc ra để sử dụng cho bệnh nhi. Đồng thời, Việt nam và thế giới chưa có một nghiên cứu về tiêu chuẩn, đo lường, kỹ thuật chính xác của từng phương pháp chia liều nên chúng tôi chưa có tiêu chuẩn để đưa ra kết luận phương pháp nào chia liều thuốc chính xác hơn. Do vậy, nguy cơ bệnh nhi dùng không đúng liều thuốc (ít hoặc nhiều hơn) vẫn còn đáng e ngại và cần được quan tâm hơn.

Từ khóa: Chia thuốc, thuốc viên, tim bẩm sinh.

ABSTRACT :

Objective: To investigate the method of splitting cardiac tablets at home by caregivers of children with congenital heart defects at Cardiovascular department of CH2.

Method: Cross-sectional description.

Results: 82 caregivers were involved in the study of how to split cardiac tablets such as captopril 25mg, furosemide 40mg, spironolactone 25mg, aspirin 81mg, digoxin 0.25mg, propranolol 40mg, and sildenafil 50mg at home. 48.8% of them split the cardiac tablets by using tools (knife, scissors, or pill splitter). 21.9% of them chose to break the tablet by hand. 25.6% of them chose to grind the whole pill into powder and then divided the dosage (not mixed with water). 3.7% of them chose to mix the tablet with an amount of water and then divided the dosage. Of note, 96.4% of them were not instructed how to split the tablets at home by healthcare providers (doctors, nurses, pharmacists at hospitals or drug stores).

Conclusion: There were several methods to split cardiac tablets at home by caregivers. Each method had its advantages and disadvantages. However, all of them failed to secure the accurately desired dosage. In addition, the FDA and the Ministry of Health had no recommendations on dividing the pill for use in pediatric patients. Up to present, there is no study about the techniques and accuracy of each tablet splitting method in Vietnam and around the world make it difficult to conclude which one is better. There is still the risk that pediatric patients receive a wrong dose (less or more) of medicaments. Therefore, the issue of tablet splitting at home is worth paying more attention.

Key words: Tablet splitting, tablet, congenital heart defects.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF