Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH CAN THIỆP SỚM CHO CHA MẸ TRẺ TỰ KỶ TẠI KHOA TÂM THẦN BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Đào Thị Thủy*, Nguyễn Thị Hồng Thúy*, Mai Thị Xuân Thu*, Đỗ Minh Thúy Liên*, Nguyễn Thị Thanh Mai**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả đào tạo cho cha mẹ về kỹ năng thực hành can thiệp sớm trẻ tự kỷ tại khoa Tâm thần, Bệnh viện Nhi Trung Ương.

Phương pháp nghiên cứu: 58 cha mẹ (16 cha và 42 mẹ) của trẻ tự kỷ đang can thiệp sớm tại khoa Tâm thần, tuổi trung bình 32,9 ± 5,7 tuổi, tham gia khóa đào tạo kỹ năng thực hành can thiệp sớm. Kỹ năng thực hành được đánh giá bằng bảng kiểm tại thời điểm trước và sau đào tạo, bởi nhà quan sát độc lập với người đào tạo.

Kết quả: Các kỹ năng tạo sự chú ý, trước đào tạo cha mẹ làm được từ 31% - 67%, sau đào tạo, tỷ lệ này tăng lên từ 73,9% - 100%. Kỹ năng tạo nhu cầu giao tiếp, trước đào tạo cha mẹ làm được từ 1,7% - 37,9%, sau đào tạo tỷ lệ này đã tăng lên từ 82% - 89,7%. Kỹ năng phát triển ngôn ngữ, trước đào tạo cha mẹ làm được 1,7% - 31,0%, sau đào tạo tỷ lệ này tăng lên 65,5% - 82,8%. Đặc biệt, kỹ năng chơi và hướng dẫn cách chơi, trước đào tạo cha mẹ làm được từ 1,7% - 37,9%, sau đào tạo tỉ lệ này tăng lên từ 75% - 84%.

Kết luận: Khóa đào tạo cho cha mẹ mang lại hiệu quả rất rõ rệt về thay đổi kỹ năng can thiệp. Do đó đào tạo cho cha mẹ nên được xác định là một phần quan trọng cần được lồng ghép trong mô hình can thiệp cho trẻ tự kỷ.

Từ khóa: Tự kỷ, cha mẹ, thực hành, đào tạo, can thiệp.

ABSTRACT :

Objective: To evaluate the training results for the parental practical skills of early intervention in children with autism at the Psychiatric Department of the National Children’s Hospital.

Method: 58 parents (16 parents and 42 mothers) of children with autism who are intervening early in Psychiatry. Mean age of parents was 32.9 ± 5.7 years, who participated in a practical skills training course early intervention. Practical skills are assessed by checklist at pre and post-training course, by an independent observer with the trainer.

Results: The skills to pay attention, before training parent made from 31% to 67%, after training, this ratio has increased from 73.9% to 100%. The skills to create communication, before training parents made from 1.7% to 37.9%, after training this ratio has increased from 82% to 89.7%. Language development skills, before training parents made from 1.7% to 31.0%, after training this ratio has increased to 65.5% - 82.8%. Especially, the skills of play and instruction, before training parents made from 1.7% to 37.9%, after training this ratio has increased from 75% to 84%.

Conclusion: The training course for parents took very effective in changing early intervention skills for children with autism. Therefore, training for parents should be identified as an important part of integrating the intervention model for autistic children.

Keywords: Autism, parents, practice, training, intervention.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF