Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
KIẾN THỨC, THỰC HÀNH AN TOÀN TRUYỀN MÁU CỦA ĐIỀU DƯỠNG VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2016

Nguyễn Thị Thu Hằng*, Trần Minh Điển*, Cao Thị Hoa* Trịnh Văn Hạnh*, Bùi Thị Thủy*, Nguyễn Thị Hạnh* Nguyễn Thị Thanh Hiền**, Lã Ngọc Quang***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, thực hành an toàn truyền máu và xác định yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành an toàn truyền máu của điều dưỡng Bệnh viện Nhi Trung Ương năm 2016.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có phân tích, kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính.

Kết quả: Tỷ lệ kiến thức đúng và thực hành truyền máu đúng của điều dưỡng lần lượt là: 42,9% và 49.7%. Không có mối liên quan giữa kiến thức và thực hành truyền máu nói chung nhưng có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức và thực hành truyền tiểu cầu/ plassma (p<0,05). Có mối liên quan giữa kiến thức và số lần đào tạo với (p<0,05), nhưng không có mối liên quan giữa thực hành truyền máu với số lần đào tạo.

Kết luận: Kết quả phân tích cho thấy việc thực hành truyền máu của điều dưỡng không hoàn toàn phụ thuộc vào kiến thức cũng như những đặc điểm cá nhân của điều dưỡng mà phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân khi thực hiện kỹ thuật trên người bệnh.

Từ khóa: an toàn truyền máu.

ABSTRACT :

Objective: Assess knowledge, blood safety practices and determine factors related to knowledge, blood safety practices of nursing at National Children¢s Hospital 2016.

Result: Research methodology described at cross section analysis, combined quantitative research and qualitative. Results showed that the rate of knowledge true and correct practice of nursing transfusion respectively: 42.9% and 49.7%. There was no relation between knowledge and practice of blood transfusion in general, but may be associated with a statistically significant (p <0.05) between the transmission of knowledge and practice of platelet / plassma.

Conclusion: The analytical results show that the practice of nursing blood transfusion was not entirely dependent on knowledge and personal characteristics of nurses that depends on the sense of responsibility of each individual when making techniques patient.

Key words: Blood safety.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF