Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
SO SÁNH KẾT QUẢ SỬ DỤNG DUNG DỊCH MUỐI SINH LÝ VÀ DUNG DỊCH BETADINE TRONG THAY BĂNG NGOẠI KHOA TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Nguyễn Thị Thanh Khương*, Nguyễn Thị Thu Hà*, Cao Thị Hoa*, Bùi Thị Thủy*, Dương Văn Luyến*, Phạm Thị Hồng Vân*, Phùng Công Sáng*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả dung dịch muối sinh lý trong thay băng vết mổ sau phẫu thuật sạch.

Phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên so sánh 160 bệnh nhi sau phẫu thuật sạch và sạch nhiễm chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 thay băng sử dụng dung dịch muối sinh lý, nhóm 2 thay băng bằng dung dịch muối sinh lý kết hợp Betadin. Thời gian từ tháng 10/2016 đến 12/2016 tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Kết quả: Vết mổ khô sạch được đánh giá qua những lần thay băng nhóm sử dụng muối sinh lý là 74.4% cao hơn 5% so với nhóm sử dụng kết hợp Betadin. Tỉ lệ bệnh nhi bị kích ứng da nhóm 1 là 3,5% nhỏ hơn 2,5 lần so với nhóm sử dụng kết hợp với Betadin. Không có sự khác biệt nhiều về tổng thời gian điều trị và số lần thay băng giữa hai nhóm nghiên cứu. Chi phí nhóm sử dụng muối sinh lý ít hơn 9,480 đồng so với nhóm sử dụng Betadin.

Kết luận: Sử dụng dung dịch muối sinh lý có hiệu quả và an toàn trong thay băng vết mổ sau phẫu thuật sạch.

Từ khóa: Chăm sóc vết thương, phẫu thuật sạch, quá trình lành thương.

ABSTRACT :

Objectives: To evaluate the effectiveness of nomal saline using in the dressing changes after clean surgery.

Methods: A randomized clinical trial was done to compare 160 Patients clean and clean infected surgery divided into 2 groups. Group 1 used normal saline in the dressing changes and group 2 used both normal saline and betadine in the dressing change. Our research was carried out from October to December 2016 at the National Children’s Hospital.

Results: The dry and clean wounds were assessed through dressing changes is 74.4% in group 1 higher than group 2 is 5%. The rate of patient with skin irritation of group 1 was 3.5% less than 2.5 times comparing with Betadine group. There was no significant difference in total treatment time and number of dressing changes between two study groups. The cost of nomal saline group was less than 9,480 VND compared to the Betadine group.

Conclusions: Using nomal saline was effective and safe in dressing changes after clean surgery.

Keywords: Wound care, clean surgery, wound healing process

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF