Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
THANG ĐO NIPS TRONG ĐÁNH GIÁ ĐAU Ở TRẺ SƠ SINH KHI CHUYỂN NGỮ SANG TIẾNG VIỆT

Ngô Thanh Hải*, Tạ Văn Trầm**, Tô Gia Kiên***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá tính giá trị nội dung thang đo NIPS phiên bản Tiếng Việt và mức độ áp dụng thang đo NIPS trong đánh giá đau cho trẻ sơ sinh.

Phương pháp nghiên cứu: Thang đo được phiên dịch sang tiếng Việt, sau đó được dịch ngược sang tiếng Anh. Phiên bản tiếng Việt, phiên bản dịch ngượcđược chuyên gia đánh giá tính giá trị nội dung so với phiên bản gốc và hình thành thang đo tiếng Việt hoàn chỉnh.

Kết quả: Thang đo NIPS tiếng Việt và thang đo dịch ngược được chuyên gia đánh giá có nội dung tương đồng so với phiên bản gốc. Thời gian trung bình điều dưỡng viên sử dụng thang đo NIPS để đánh giá đau cho trẻ sơ sinh là 1,6 phút.

Kết luận: Thang đo NIPS tiếng Việt có tính giá trị nội dung tương đồng so với phiên bản gốc, thang đo thuận tiện dễ dàng để điều dưỡng sử dụng trong đánh giá đau cho trẻ sơ sinh.

Từ khóa: Đau, đánh giá đau trẻ sơ sinh, thang đo NIPS.

ABSTRACT :

Objectives: To evaluate the content validity and practical level of NIPS when translating to Vietnamese version at NICU, Tien Giang General Hospital, Vietnam.

Methods: The NIPS was translated to Vietnamese version, these Vietnamese NIPS version was summarized to 1 completing Vietnamese version and be back-translated to English NIPS version. The completing Vietnamese version and the English back-translation version were evaluated the content validity and the practical level by the specialist Committee to compare the agreement of this back-translation version with the original version. Finally, the completion Vietnamese NIPS version was evaluated the practical level by 16 nurses at NICU, Tien Giang General Hospital, Vietnam.

Results: The Vietnamese NIPS version and the back-translation version have content validity when comparing with the original NIPS version. The mean time in which nurses spent on using NIPS to evaluate pain level in neonates was 1.6 minutes.

Conclusion: This research results demonstrated that Vietnamese NIPS version has content validity compared with the original NIPS version. At the same time, the practical level of Vietnamese NIPS version has feasibility in applying on neonatal pain assessment at NICUs.

Keywords: Pain, neonatal pain assessment, Neonatal Infant Pain Scale.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF