Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
KHẢO SÁT THỰC HÀNH VỆ SINH TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 THEO TỪNG GIAI ĐOẠN NĂM 2016

Nguyễn Thị Kim Liên*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát thực hành rửa tay của nhân viên y tế tại bệnh viện Nhi Đồng 2 theo từng giai đoạn năm 2016.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: Tỉ lệ tuân thủ rửa tay chung là 72,1%: hồi sức (94,1%), hồi sức sơ sinh (92,5%), chẩn đoán hình ảnh (28,5%). Điều dưỡng có tỉ lệ rửa tay cao 80,3%. Theo 5 thời điểm rửa tay của WHO thì tỉ lệ tuân thủ lần lượt là: 72,1% trước khi tiếp xúc bệnh nhân, 82,4% trước khi làm thủ thuật, 85.6% sau nguy cơ phơi nhiễm với dịch tiết, 67,5% sau khi tiếp xúc bệnh nhân, 52,9% sau khi tiếp xúc môi trường xung quanh bệnh nhân. Tỉ lệ tuân thủ giữa các đối tượng khác biệt có ý nghĩa thống kê: 65% ở bác sĩ, 80,3% ở điều dưỡng, 49,9% ở kỹ thuật viên, 51,4% ở hộ lý và 56,5% ở đối tượng khác.

Kết luận: Phần lớn nhân viên y tế có hiểu biết về việc rửa tay nhưng sự tuân thủ thực hành rửa tay chưa cao. Tỉ lệ tuân thủ rửa tay chung 72,1% cho thấy còn nhiều cơ hội rửa tay bị bỏ qua. Tỉ lệ tuân thủ rửa tay của bác sĩ còn thấp, tỉ lệ thực hành đúng qui trình rửa tay chưa cao chính vì vậy việc liên tục cập nhật kiến thức và triển khai các biện pháp nhắc nhở, đốc thúc rửa tay tại khoa là hết sức cần thiết.

Từ khóa: Rửa tay, nhân viên y tế, nhiễm khuẩn bệnh viện.

ABSTRACT :

Objective: Survey hand washing practice of medical staff at Children’s Hospital 2 during 2016.

Methods: This study applied a descriptive cross- sectional study design.

Results: The rate of hand washing compliance of the hospital is 72.1%. Clinical departments with the highest rate are Intensive Care Unit (94.1%), next is Neonate Intensive Care Unit (92.5%), Department with the lowest rate is Diagnostic Imaging (28.5%). In terms of positions, nurses are the highest rate with 80.3%. According to WHO’s 5 moments for hand washing, hand hygiene compliance rates of departments in turn are 72.1% before touching patients, 82.4% before procedures, 85.6% after procedures or body fluid exposure risk, 67.5% after touching patients, 52.9% after touching patients’ surroundings. There are differences statistically significant between positions: 65% doctors, 80.3% nurses, 51.4% personal assistance and 56.5% for others.

Conclusions: The majority of healthcare providers have knowledge about hand washing but practice compliances are not high. The overall rate of hand washing compliance is 72.1% shown that many chances left. The rate of doctors with hand hygiene remains low, the practice rate of hand hygiene is not high. Therefore it is necessary to update knowledge continuously and take measures to remind, to encourage medical staff hand washing at clinical wards.

Key words: Hand washing, healthcare providers, nosocomial infection.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF