Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH ĐÚNG NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ CỦA SẢN PHỤ SAU SINH TẠI BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Nguyễn Ngọc Lan Thu*, Lương Đặng Minh Thu*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ kiến thức, thái độ và thực hành đúng của bà mẹ về nuôi con bằng sữa mẹ tại Bệnh viện huyện Bình Chánh từ ngày 01/07/16 đến 15/11/16.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, tiến hành trên 384 sản phụ sanh tại Khoa Sản Bệnh viện huyện Bình Chánh từ ngày 01/07/16 đến 15/11/16. Chọn mẫu thuận tiện, sử dụng bộ câu hỏi trắc nghiệm. Phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 22.

Kết quả: Có 24% kiến thức đúng, 77% thái độ đúng, 70% thực hành đúng về nuôi con bằng sữa mẹ của sản phụ.

Kết luận: Đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao kiến thức, thực hành cho sản phụ về nuôi con bằng sữa mẹ.

Từ khóa: Nuôi con bằng sữa mẹ, bà mẹ cho con bú, kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ

ABSTRACT :

Objective: Determining the rate of knowledge, right attitude and practice of mothers about breastfeeding mother at Binh Chanh district hospitals from 01/07/16 to 15/11/16.

Method: Described cross-sectional, study conducted on 384 women give birth at the Obstetrics department at Binh Chanh district hospitals from 01/07/16 to 15/11/16. Choose a convenient form, using the multiple choice questionnaire. Data analysis using SPSS software 22.

Result: 24% of the right knowledge, 77% of the right attitude, 70% of the proper practice of breastfeeding.

Conclusion: Stepping up the media to increase knowledge, practice for women to breastfeeding mothers.

Key word: Breastfeeding, breastfeeding mother, knowledge of breastfeeding

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF