Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC KHÔNG SỬ DỤNG BĂNG CHÂN CATHETER RỐN Ở BỆNH NHÂN ĐẶT CATHETER RỐN TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Lê Ngọc Ánh*, Võ Tường Văn*, Đàm Soài Liên* Đỗ Thị Lệ Thu*, Nguyễn Thị Kim Loan*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định hiệu quả của việc không sử dụng băng chân catheter rốn bảo vệ catheter rốn.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả 37 trường hợp đặt catheter rốn từ tháng 7/2016 đến tháng 10/2016.

Kết quả: Có 37 trường hợp đặt catheter rốn trong đó 19 trường hợp có sử dụng băng chân catheter rốn và 18 trường hợp không sử dụng băng chân catheter rốn. Thời gian đặt catheter rốn trung bình 28,5±7,9 phút. Thời gian lưu catheter rốn trên 5 ngày chiếm 51,4%, từ 1 đến 5 ngày chiếm 37,8% và nhỏ hơn hay bằng 1 ngày chiếm 10,8%. Không ghi nhận tình trạng nhiễm khuẩn huyết trước khi đặt catheter rốn và tại thời điểm 48 giờ sau đặt catheter rốn ở nhóm có sử dụng băng rốn và nhóm không sử dụng băng rốn. Tỉ lệ nhiễm khuẩn tại thạch rốn ngay sau khi đặt catheter rốn ở nhóm có băng rốn và không băng rốn lần lượt là 11,1% và 0%. Tỉ lệ nhiễm khuẩn tại thạch rốn tại thời điểm 6 ngày sau khi đặt catheter rốn ở nhóm có băng rốn và không băng rốn lần lượt là 11,1% và 0%.

Kết luận: Việc không sử dụng băng chân catheter rốn ở bệnh nhân có đặt Catheter rốn sẽ không làm tăng nguy cơ nhiểm khuẩn, thậm chí giảm nguy cơ nhiễm khuẩn hơn so với có băng chân catheter rốn.

Từ khóa: catheter rốn.

ABSTRACT :

Objective: To assess the efficacy of non-dressing regimein umbilical catheter care.

Methods: We performed a prospective study of 37 patients who had umbilical catheterisation from 7/2016 to 10/2016.

Results: There were 37 cases with umbilical catheterisation: 19 cases with and 18 cases without dressing of umbilical catheter. Duration of catheterisation procedure was 28.5±7.9 minutes. Duration of catheterisation more than 5 days was 51.4%, 1-5 days was 37.9% and less than 1 day was 10.8%. There was no sepsis recognised before catheterisation and at 48 hours after catheterisation in both dressing and non-dressing umbilical catheter group. Percentage of umbilical cord infection right after catheterisation was 11.1% and 0% in dressing and non-dressing umbilical catheter group respectively. Percentage of umbilical cord infection a day 6 after catheterisation was 11.1% and 0% in dressing and non-dressing umbilical catheter group respectively.

Conclusions: Non-dressing regime does not increase but maybe even decrease the incidence of catheter related umbilical cord infections compared with dressing-used regime in umbilical catheter care.

Key words: Umbilical catheter.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF