Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA THÂN NHÂN BỆNH NHI KHI TIẾN HÀNH LAU MÁT CHO TRẺ < 5 TUỔI BỊ SỐT ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA THẦN KINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2016

Nguyễn Thị Lan Phương*, Trần Thị Thùy Linh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định mức độ hài lòng của thân nhân bệnh nhi về việc lau mát cho trẻ bị sốt dưới 5 tuổi đang điều trị tại khoa Thần Kinh bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2016

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả. Tất cả thân nhân bệnh nhân có con sốt <= 5 tuổi đang điều trị tại khoa Thần Kinh bệnh viện Nhi Đồng 2 trong thời gian nghiên cứu

Kết quả: Qua khảo sát 192 thân nhân có con < 5 tuổi đang bị sốt chúng tôi nhận thấy: Về kiến thức: Có 79,7% thân nhân bệnh nhi biết đúng cách xác định trẻ bị sốt (đo nhiệt độ). Có 92,7% thân nhân bệnh nhi chưa biết cách phân loại mức độ của sốt. 95,3% thân nhân biết được nguyên nhân gây sốt chủ yếu là do bệnh lý. Về thái độ: Có 75,5% thân nhân đồng ý lau mát khi trẻ sốt. 39,6% thân nhân muốn được thay thế bằng phương pháp khác. 78,2% thân nhân yên tâm khi lau mát cho trẻ. Mức độ hài lòng và chấp nhận lau mát cho trẻ của thân nhân bệnh nhi chiếm tỉ lệ là 67,2%

Kết luận: Cần cung cấp kiến thức về sốt cho thân nhân bệnh nhi để hỗ trợ họ xử trí tốt khi trẻ sốt.

Từ khóa: Lau mát, trẻ sốt.

ABSTRACT :

Objectives: Define the satisfaction levels of children’s relatives about cleaning for fever patints under 5 years being hospitalized at neurology department of Children Hospital 2 in 2016.

Methods: Cross-sectional descriptive study.

Objects: All relatives of fever children who are less than or equal to 5 years old and are hospitalized at neurology department of Children Hospital 2 in the study period.

Results: Through the surveys of 192 relatives of fever children less than or equal to 5 years old, we found that: For knowledge: 79.7% relatives knew the right way to define temperature of children who get fever (check temperature). 92.7% relatives didn’t know how to classifying the fever levels. 95.3% relatives knew reasons for fever due to illness For attitude: 75.5% relatives agree to clean up when children get fever. 39.6% relatives want to replace by other methods. 78.2% relatives feel comfortable to clean up for children. For satisfaction levels: 67.2% relatives accept to clean up for children.

Conclusions: Need to improve about fever knowledge for the children’s relatives to have a good supporting when children get fever.

Key words: Clean up, fever children.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF