Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU TRỊ SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 01/01/2014 ĐẾN 30/04/2016

Bùi Văn Đỡ*, Đoàn Thị Ngọc Diệp**, Nguyễn Thụy Ý Nhi*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Sốc nhiễm khuẩn ở trẻ em có tỉ lệ tử vong cao. Phát hiện sốc sớm và điều trị sớm kịp thời có vai trò giảm tỉ lệ tử vong. Nghiên cứu nhằm khảo sát đặc điểm điều trị sốc nhiễm khuẩn tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu 63 bệnh nhi sốc nhiễm khuẩn từ 1 tháng đến 15 tuổi điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2 từ 01/01/ 2014 đến 30/04/2016.

Kết quả: Đa số sốc nhiễm khuẩn gặp ở trẻ dưới 5 tuổi (80,9%) với tỉ lệ nam/ nữ = 0,7/1. Khoảng 50% trẻ được chuyển đến từ tuyến trước. 42,9% trẻ có bệnh nền. Phần lớn bệnh nhi vào sốc trong tình trạng nặng với 66,7% rối loạn tri giác, 92,1% có mạch nhẹ đến không bắt được, 95,2% có huyết áp thấp hay không đo được, 81% có thở nhanh và đặc biệt 17,5% có ngưng thở, 46% có lactate máu tăng ≥ 4 mmol/l. Về điều trị 90,5% trẻ được đặt nội khí quản giúp thở, 100% được điều trị ban đầu bằng dung dịch điện giải, thời gian cho dịch 20 ml/kg liều đầu ≤15 phút không cao (38,1%), hơn phân nửa có tổng lượng dịch trung bình giờ đầu ≥40 ml/kg (57%), phần lớn được cho kháng sinh trong giờ đầu (88,9%) và cho vận mạch sau truyền dịch 20-40 ml/kg (84,1%). Tỉ lệ tử vong ở trẻ em cao (57,1%).

Kết luận: Bệnh nhi vào sốc trong tình trạng nặng. Tỷ lệ tử vong còn cao. Điều trị sốc nhiễm khuẩn có những điểm không thích hợp đó là sử dụng dịch truyền chống sốc, vận mạch, sử dụng kháng sinh. Sử dụng đúng phác đồ điều trị là cần thiết để giúp cải thiện tử vong trong sốc nhiễm khuẩn trẻ em.

Từ khóa: Sốc nhiễm khuẩn.

ABSTRACT :

Objective: Pediatric septic shock has high mortality. The early recognition and initial management of septic shock in children has important role in reducing mortality. Our study is to research therapeutic characteristics of pediatric septic shock in Children’s Hospital 2 from 1/1/2014 to 30/4/2016.

Methods: Retrospective cases- series study of 63 children had septic shock with age of 1 month – 15 years old treated in Children’s Hospital 2 from 01/01/2014 to 30/04/2016.

Results: Most of septic shock patient were under 5 years old (80.9%). The male/ female ratio was 0.7/1. Approximately a half of cases were transferred from other hospitals. Comorbidities were high (42.9%). A large number of children had severe condition with mental disorder (66.7%),decreased or impalpable pulse (92.1%), low or immeasurable blood pressure (95.2%), tachypnea (81%) or apnea (17.5%), increased blood lactate (46)when he or she had shocked. In initial therapy, most of patient were intubated (90.5%). Crystalloid solutions were choiced in all patients. Rate of initial infusion 20 ml/kg for 15 minutes or less was not high (38.1%). More than a half patient were infused ≥ 40 ml/kg/ first hour.The mortality rate of septic shock in children was high (57.1%). Most of patients were received antibiotic in an hour after initial resuscitation (88.9%) and vasoactive agents after fluid replacement 20- 40 ml/kg (84.1%).

Conclusion: The pediatric septic shock was recognized with severe condition and had high mortality rate. Initial treatment of pediatric septic shock was unsutable problems such as fluid resuscitation, antibiotics, vasoactive agents. Application of septic shock protocol is necessary to reduce mortality rate.

Key words: Septic shock, treatment.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF