Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
SỐT Ở TRẺ TỪ 29 ĐẾN 90 NGÀY TUỔI NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN NHIỄM KHUẨN NẶNG

Vũ Hiệp Phát*, Nguyễn Thùy Châu**, Trần Thị Mộng Hiệp**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát nguyên nhân gây sốt và các yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn nặng.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang.

Kết quả: Triệu chứng về hô hấp (67,41%), tiêu hóa (61,28%) là hai biểu hiện lâm sàng hàng đầu. Nguyên nhân gây sốt chủ yếu là nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới (39,83%), nhiễm siêu vi (22,56%) và viêm màng não mủ (13,37%). Nhiễm khuẩn huyết được ghi nhận trong 7,53% và tình trạng nhiễm khuẩn nặng trong 69% các trường hợp. Tỷ lệ chỉ định kháng sinh chung là 81,62%. Tỷ lệ chỉ định dùng kháng sinh khi nhiễm khuẩn nặng là 96,37%, kháng sinh dùng thường nhất là Cephalosporin thế hệ 3. Về lâm sàng, có sự liên quan giữa tình trạng sốt cao trên 39 độ, có biểu hiện lâm sàng về hô hấp hoặc vừa có biểu hiện lâm sàng về hô hấp kèm sốt cao với tình trạng nhiễm khuẩn nặng. Xét nghiệm cận lâm sàng như cấy máu dương tính và CRP > 15 mg/L có liên quan đến tình trạng nhiễm khuẩn nặng.

Kết luận: Sốt ở trẻ dưới 3 tháng tuổi là một tình huống cần cảnh giác cao do có thể là biểu hiện của một tình trạng nhiễm khuẩn tiềm tàng nặng.

Từ khóa: Sốt ở trẻ dưới 3 tháng tuổi, nguy cơ nhiễm khuẩn nặng, nguy cơ thấp.

ABSTRACT :

Objectives: To determine the causes of fever and factors related to serious infections.

Methods: This is a cross-sectional study.

Results: The most frequent clinical manifestations were respiratory (67.41%) and gastrointestinal (61.28%) signs. The main causes of fever were infections of lower respiratory tract (39.83%), viral infections (22.56%) and bacterial meningitis (13.37%). Septicemia was found in 7.53% and severe infection was present in 69% of the cases. Antibiotics were prescribed in 81.62% of the cases and in 96.37% for serious infections. The most commonly used antibiotics were 3th cephalosporins generation. Severe infections were related to high fever >39°, the presence of respiratory clinical signs or the presence of both respiratory clinical manifestations and high fever. Positive blood culture and CRP >15 mg/L were related with severe infection.

Conclusion: Fever in children under 3 months of age needs to be vigilant and could be at high risk of severe infection.

Key words: Fever in infant aged 29- 90 years day, risk of serious infections, low risk.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF